หลักเกณฑ์จัดระดับ มาตรฐานโรงแรม 5 ดาว

สมาคมโรงแรมไทย มีการจัดระดับของที่พักท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยยึดหลักเกณฑ์อะไรบ้างถึงได้ตาม มาตรฐานโรงแรม 5 ดาว มีดังนี้

ลำดับหมวด/เกณฑ์/ตัวชี้วัด
หมวดที่1. สถานที่ตั้ง สถาพแวดล้อม สิ่งก่อสร้างทั่วไป และที่จอดรถ
ประกอบด้วย 4 เกณฑ์ 13 ตัวชี้วัด
1.1 สถานที่ตั้งและการเดินทาง มี 2 ตัวชี้วัด
11) สถานที่ตั้งอยู่ในสถาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับประเภทของที่พักอย่างมาก (5)
22) การเดินทางปลอดภัยและสะดวก เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (4)
1.2 ป้ายชื่อ หรือสัญลักษณ์ มี 1 ตัวชื้วัด
31) มีป้ายชื่อ หรือสัญลักษณ์ของที่พักแสดงอย่างชัดเจน ไม่ชำรุด พร้อมไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน ทั้งนี้ ป้ายชื่อหลักต้องเป็นภาษาไทยเห็นได้ชัดเจนอยู่ด้านบนหรือด้านบนภาษาต่างประเทศ และมีความสวยงามเหมาะสม กับประเภทและระดับของที่พัก (8)
1.3 สภาพแวดล้อมและสิ่งก่อสร้างทั่วไป มี 2 ตัวชี้วัด
41) มีภูมิทัศน์ หรือตกแต่งบริเวณด้านหน้าและโดยรอบที่พักอย่างดี สะอาดพร้อมไฟส่องสว่าง ในเวลากลางคืน
ที่ออกแบบอย่างสวยงาม เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (10)
52) สิ่งก่อสร้างทั่วไปอยู่ในสภาพดี สะอาด ปลอยภัย พร้อมไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (10)
1.4 จอดรถ และบริการ รับ-ส่ง มี 8 ตัวชี้วัด
61) มีที่จอดรถรับ-ส่งผู้เข้าพัก พร้อมทางลาดที่สะดวก ปลอดภัย ภายใต้สิ่งปกคลุม (2)
72) มีการจัดทางสัญจรของรถ และคนเดินเท้าที่สะดวก ปลอดภัย (3)
83) มีการระบายอากาศที่ดี (กรณีเป็นอาคารจอดรถ) (3)
94) มีแสงสว่าง และไฟส่งอสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน (3)
105) มีที่จอดรถจำนวนไม่น้อยกว้า 40% ของจำนวนห้องพัก (4)
116) มีบริการรับ-ส่งผู้เข้าพักโดยรถลีมูซีนที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
127) มีบริการ Valet Parking ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)
138) มีทางลาดและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในการเข้าถึงโถงต้อนรับ (3)
หมวดที่2. โถงต้อนรับ ห้องน้ำสาธารณะ ลิฟท์และทางสัญจรภายในอาคาร
ประกอบด้วย 4 เกณฑ์ 56 ตัวชี้วัด
2.1 โถงต้อนรับ มี 21 ตัวชี้วัด
141) พื้นอยู่ในสภาพดี มีคุณภาพ สะอาด มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (5)
152) ผนังอยู่ในสภาพดี มีคุณภาพ สะอาด มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (5)
163) เพดานอยู่ในสภาพดี มีคุณภาพ สะอาด มีการตกแต่งอย่งดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (5)
174) มีการออกแบบแสง และระบบเสียง เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (4)
185) มีการระบายอากาศที่ดี (1)
196) แยกบริเวณสูบบุหรี่ โดยต้องมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ แสดงไว้อย่างชัดเจน (4)
207) มีพื้นที่นั่งพักคอย หรือส่วนบริการอเนกประสงค์ที่อยู่ในสภาพที่ดี มีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาด ประเภทและระดับของที่พัก (4)
218) มี Safety Box ตามจำนวนที่เหมาะสม (ภายในห้องพักต้องมีทุกห้อง) (1)
229) มีโทรศัพท์ที่สามารถโทรทั้งภายในและต่างประเทศ (1)
2310) มีระบบอินเตอร์เนทไร้สาย (1)
2411) มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย (1)
2512) มีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ และบริการให้ข้อมูลที่น่าสนใจ และข้อมูลบริเวณรอบที่พัก (2)
2613) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าพัก (สามารถอยู่ในส่วนบริการอื่นก็ได้) (1)
2714) มีเคาร์เตอร์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกทดแทนสำหรับรับลงทะเบียน (Check-in, Check-out) ไว้บริการรวมทั้งมีสถานที่เก็บสัมภาระที่มีบริการอย่างดีที่เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (3)
2815) โถงต้อนรับมีขนาดความกว้างและตกแต่งอย่างเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (5)
2916) มี Concierge ให้บริการตลอดเวลา (3)
3017) มีการแสดงใบอนุญาตใบประกอบธุรกิจโรงแรม (ร.ร.2) ติดไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจน (8)
3118) มีเอกสารแสดงข้อจำกัดความรับผิดไว้ที่เคาร์เตอร์ลงทะเบียนและในห้องพักทุกห้อง (4)
3219) มีใบแสดงราคาห้องพักติดไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจน (8)
3320) มีการบันทึกรายการเกี่ยวกับผู้พักลงในบัตรทะเบียนผู้พัก (แบบ ร.ร.3) และทีะเบียนผู้พัก (ร.ร.4) ถูกต้อง (4)
3421) มีใบรับแจ้งเป็นผู้จัดการ (4)
2.2 ห้องน้ำสาธารณะ (บริเวณต้อนรับ) มี 20 ตัวชี้วัด
351) อยู่ในบริเวณ และระยะที่ใช้ได้สะดวก ปลอดภัย สะอาด และไม่รบกวนพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ (3)
362) แยกห้องน้ำชาย – หญิง (2)
373) มีการระบายอากาศที่ดี (3)
384) มีแสงสว่าง และไฟส่องสว่างเพียงพอ (3)
395) มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
406) พื้นอยู่ในสภาพดี สะอาด ไม่ลื่น และระบายน้ำได้ดี มีคุณภาพเหมาะสบกับประเภท และระดับของที่พัก (2)
417) ผนังอยู่นสภาพดี และสะอาด มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2)
428) เพดานอยู่ในสภาพดี และสะอาด มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2)
439) ประตูและอุปกรณ์อยู่ในสภาพดีและสะอาด มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
4410) ขนาดของห้องสุขากว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร และพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร (2)
4511) ความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร (2)
4612) มีโถส้วมแบบนั่งราบที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาดอย่างน้อย 2 ชุด (2)
4713) มีโถปัสสาวะชายที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและสะอาดอย่างน้อย 2 ชุด (เฉพาะห้องน้ำชาย) มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของห้องพัก (1)
4814) มีอ่างล้างมือพร้อมกระจกเงาที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและสะอาดอย่างน้อย 1 ชุด มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของห้องพัก (1)
4915) มีสบู่ในภาชนะที่สะอาดบริเวณอ่างล้างมือมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (0.5)
5016) เครื่องเป่ามือ หรือ ผ้าเช็ดมือ หรือ กระดาษเช็ดมือในภาชนะที่สะอาดบริเวณอ่างล้างมือ มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
5117) มีกระดาษชำระในภาชนะที่สะอาดในห้องส้วมทุกห้อง มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
5218) มี Sanitary Bag ให้ห้องน้ำหญิง (0.5)
5319) มีถังขยะที่สะอาดบริเวณอ่างล้างมือและในห้องส้วมทุกห้อง มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
5420) มีห้องน้ำซึ่งมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับคนพิการอย่างน้อย 1 ห้อง (4)
2.3 ลิฟท์ (กรณีที่อาคารสูงมากกว่า 4 ชั้น) มี 13 ตัวชี้วัด
551) อยู่ในบริเวณ และระยะที่ใช้ได้สะดวก โถงลิฟท์มีพื้นที่เพียงพอแก่การใช้งาน (3)
562) ลิฟท์มีจำนวนและขนาดเพีียงพอแก่การใช้งาน (3)
573) เป็นลิฟท์ที่มีคุณภาพอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สะอาดและได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ โดยผู้ชำนาญการ (4)
584) โถงลิฟท์มีสัญลักษณ์ระบุชั้นทุกชั้น เห็นได้ชัดเจนแม้ในเวลากลางคืน
595) โถงลิฟท์และภายในลิฟท์มีการระบายอากาศที่ดี (2)
606) โถงลิฟท์และภายในลิฟท์มีแสงสว่าง และไฟส่องสว่างเพียงพอ (2)
617) โถงลิฟท์และภายในลิฟท์มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับ ของที่พัก (1)
628) โถงลิฟท์และภายในลิฟท์มีข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัยและคำแนะนำการใช้ลิฟท์แสดงไว้อย่างชัดเจน (2)
639) มีแผงกดลิฟท์สำหรับคนพิการทั้งด้านหน้าลิฟท์ ภายในลิฟท์ ปุ่มกดให้สูงจากพื้นระหว่าง 0.90-1.20 เมตร มีอักษรเบรลล์กำกับไว้ (ยกเว้นโรงแรมไม่มีความจำเป็นต้องใช้ลิฟท์สำหรับคนพิการ) (2)
6410) ภายในลิฟท์มี Emergency Call หรือ Bell (ระบบสัญาณแจ้งเหตุ) ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี (2)
6511) ภายในลิฟท์มีราวจับที่อยู่ในสภาพดีและสะอาด (2)
6612) มีระบบควบคุมการทำงานของลิฟท์ในกรณีฉุกเฉินเมื่อไฟฟ้าดับขณะใช้ลิฟท์ที่ใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3)
6713) แยกลิฟท์ผู้เข้าพัก พนักงาน และขนสัมภาระออกจากกัน (2)
2.4 ทางสัญจรหลักภายในอาคารของพนักงานและสัมภาระ มี 2 ตัวชี้วัด
681) แยกทางสัญจรหลักของพนักงานออกจากทางสัญจรของผู้เข้าพักโดยมีขนาด ความสะอาด แสงสว่าง การะบายอากาศ ที่เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)
692) แยกทางสัญจรเฉพาะสำหรับการขนส่งสัมภาระของผู้เข้าพัก โดยมี ขนาด ความสะอาด แสงส่วาง การระบายอากาศ ที่เหมาะสมกับประเภทระดับของที่พัก (2)
หมวดที่ 3 ห้องพักแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และห้องน้ำ)
ประกอบด้วย 8 เกณฑ์ 120 ตัวชี้วัด
3.1 ทางเดิน หรือระเบียงนอกห้องพัก (ทุกชั้น) มี 16 ตัวชี้วัด
701) พื้นอยู่ในสภาพดี สะอาด ปลอดภัย มีการตกแต่งอย่างดี รวมถึงการออกแบบแสง (2)
712) ผนังอยู่ในสภาพดี สะอาด ปลอดภัย มีการตกแต่งอย่างดี รวมถึงการออกแบบแสง (2)
723) เพดานอยู่ในสภาพดี สะอาด ปลอดภัย มีการตกแต่งอย่างดี รวมถึงการออกแบบแสง (2)
734) ราวระเบียงอยู่ในสภาพดี สะอาด ปลอดภัย มีการตกแต่งอย่างดี รวมถึงการออกแบบแสง (2)
745) ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร (2)
756) ความสูงของเพดานทั่วไปโดยเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร (4)
767) มีการระบายอากาศที่ดี (กรณีที่เป็น Double Loading Corridor) (2)
778) มีแสงสว่างและมีไฟส่องสว่างเพียงพอ (2)
789) มีแผนผังทางหนีไฟ หรือป้ายทางหนีไฟ และทางออกฉุกเฉินหรือแสงที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี (2)
7910) มีไฟแสงสว่างฉุกเฉินที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี (1)
8011) กรณีเป็นอาคารสูงไม่เกิน 23 เมตร ต้องมีเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วกรณีเป็นอาคาร สูงเกิน 23 เมตร ต้องมีเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วและสายฉีดน้ำดับเพลิง ทั้งนี้ต้องมีจำนวนเพียงพอและมีประสิทธิภาพพร้องใช้งานติดต้องอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (3)
8112) มี Sprinkle ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (ยกเว้น ในกรณีที่เป็นอาคารที่มีความสูงน้อยกว่า 12.00 เมตร ให้ใช้ถังดับเพลิงแบบยกหิ้วแทนได้) (3)
8213) มีใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (ร 1) (2)
8314) มี Smoke Detector หรือ Heat Detector ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (กรณีที่เป็น Double Loading Corridor) ในอาคารสูงมากกว่า 2 ชั้น (2)
8415) มีป้ายบอกทิศทางของกลุ่มห้องพักและห้องบริการส่วนกลาง (สปา/สระว่ายน้ำ) (2)
8516) หมายเลขห้องไม่ชำรุด เห็นได้ชัดเจนแม้ในเวลากลางคืน (2)
3.2 ขนาดของห้องพัก มี 1 ตัวชี้วัด
861) ขนาดของห้องพักไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร (รวมห้องน้ำ แต่ไม่รวมระเบียง) (20)
3.3 ความสูงของห้องพัก มี 1 ตัวชี้วัด
871) ความสูงไม่น้อยกว่า 2.70 เมตร (10)
3.4 องค์ประกอบภายในห้องพัก มี 18 ตัวชี้วัด
881) ประตู และอุปกรณ์ทั่วไปมีคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภท ระดับของที่พัก (1)
892) มีโซ่คล้องประตู หรือสิ่งทดแทน มีคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2)
903) มีตาแมว หรือสิ่งทดแทน ที่อยู่ในสภาพดี และมีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)
914) มีแผนผังทางหนีไฟแสดงที่ประตู หรือบริเวณใกล้เคียง และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และมีความเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
925) มีอุปกรณ์ควบคุมการใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่อยู่ในห้องพักที่อยู่สภาพดี และมีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)
936) มีปลั๊กสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบ Universal หรือสามารถขอยืมได้จากที่พัก (1)
947) พื้นอยู่ในสภาพดี มีการตกแต่งอย่างดี มีคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (3)
958) ผนังอยู่ในสภาพดี มีการตกแต่งอย่างดี มีคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (3)
969) เพดานอยู่ในสภาพดี มีการตกแต่งอย่างดี มีคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (3)
9710) ช่องแสง หน้าต่าง และอุปกรณ์ อยู่ในสภาพดี มีคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
9811) มีม่าน 2 ชั้นหรือสิ่งทดแทน อยู่ในสภาพดี มีคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)
9912) มีการระบายอากาศที่ดีพร้อมระบบปรับอากาศที่อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพดี สะอาด ไม่มีเสียงรบกวน และมีความเหมาะสมกับปรเภท และระดับของที่พัก (3)
10013) มีความเป็นส่วนตัว และป้องกันสิ่งรบกวนการพักผ่อนได้อย่างเหมาะสม (3)
10114) มีแสงสว่างและไฟส่องสว่างเพียงพอ และให้บรรยกาศที่ดี โดยฉพาะบริเวณประตู โต๊ะทำงาน หัวเตียงและที่พื้นอยู่ในสภาพดี มีคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (3)
10215) มี Sprinkle ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (ยกเว้นในกรณีที่เป็นอาคารที่มีความสูงน้อยกว่า 12.00 เมตร ให้ใช้ถังดับเพลิงแบบยกหิ้วแทนได้) (3)
10316) มี Smoke Detector หรือ Heat Detector ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (ยกเว้นในกรณีที่เป็นอาคารสูงน้อยกว่า 12.00 เมตร) (2)
10417) มีการแบ่งแยกโซนห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่กับผู้ไม่สูบบุหรี่อย่างชัดเจน (2)
10518) มีห้องพักซึ่งมีองค์ประกอบ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ ที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ อย่างน้อย 1 ห้อง (4)
3.5 เฟอร์นิเจอร์ในห้องพัก มี 13 ตัวชี้วัด
1061) มีที่วางสัมภาระอย่างเพียงพอและอยู่ในสภาพดี มีคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)
1072) มีตู้เสื้อผ้าที่ลึกไม่น้อยกว่า 0.55 เมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร มีคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2)
1083) มีเสื้อคลุมอาบน้ำที่สะอาด 2 ชุด มีคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (0.5)
1094) มีที่แขวนเสื้อผ้าที่อยู่ในสภาพดี ไม่น้อยกว่า 12 อัน แยกชาย-หญิง มีความเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พักและสามารถนำออกจากตู้มาใช้งานได้ (1)
1105) เตียง Single/Twin มีขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.00 เมตร (3)
1116) เตียงอยู่ในสภาพดี คุณภาพดี มีรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)
1127) มีการตกแต่งบริเวณหัวเตียงที่อยู่ในสภาพดี มีรูปแบบเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)
1138) ที่นอนอยู่ในสภาพดี สะอาด และประกอบด้วยวัสดุที่มีคุณภาพดี มีความหนาอย่างน้อย 8 นิ้ว และมีความเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (4)
1149) มีโซฟาหรือเก้าอื้ที่อยู่ในสภาพดี มีคุณภาพดี เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2)
11510) มีโต๊ะกาแฟที่อยู่ในสภาพดี มีคุณภาพดี เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2)
11611) มีโต๊ะและเก้าอื้ทำงานที่อยู่ในสภาพดี มีคุณภาพดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)
11712) มีสถานที่สำหรับแต่งหน้าที่อยู่ในสภาพดี มีคุณภาพดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พักทั้งนี้สามารถอยู่ในห้องน้ำก็ได้ (2)
11813) มีกระจกเงาซึ่งสามารถส่องได้ทั้งตัวที่อยู่ในสภาพดี มีคุณภาพดี เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (1)
3.6 เครื่องใช้ภายในห้องพัก มี 7 ตัวชี้วัด
1191) มีโทรทัศน์สีจอแบน ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีคุณภาพดี เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พักพร้อม Remote Control หรือสิ่งทดแทน (3)
1202) บริการฟรีทาง Satellite, Cable & Inhouse Channels ไม่น้อยกว่า 12 ช่องรายการ
1213) มีตู้เย็นทุกห้องพัก ขนาดไม่เล็กกว่า 2 คิว ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ที่ไม่มีเสียงรบกวน สะอาด เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (3)
1224) มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อภายใน โทรทางไกลทั้งในและต่างประเทศได้โดยตรงอย่างน้อย 2 เครื่อง (2)
1235) มีอินเตอร์เนทไว้บริการ (2)
1246) มีเครื่องเสียงหรือระบบเสียงที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีมีคุณภาพเหมาะสมกับระดับ ของที่พัก (1)
1257) มีเครื่องต้มน้ำร้อนหรือเครื่องชงกาแฟที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีมีคุณภาพดี สะอาด เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (0.5)
3.7 ของใช้ในห้องพัก มี 20 ตัวชี้วัด
1261) มีระเบียงการใช้ห้องพัก เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (1)
1272) มีป้ายแขวนรูมเซอร์วิส หรือ Door Knob Menu เหมาะสมกับประเภท และระดับ ของที่พัก (1)
1283) มีป้าย หรือสวิทช์ไฟ “ห้ามรบกวน” และ “ขอให้มาทำความสะอาด” เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (0.5)
1294) มีเมนูอาหาร Room Service เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (1)
1305) มีคำอธิบายการใช้โทรทัศน์และรายการโทรทัศน์ เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
1316) มีคำอธิบายการใช้โทรศัพท์ และหมายเลขโทรศัพท์ (1)
1327) มีหมอนและหมอนเสริมที่อยู่ในสภาพดี มีคุณภาพดี สะอาด เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก ไม่น้อยกว่า 6 ใบ (บนเตียง 4 ใบ สำรอง 2 ใบ) (2)
1338) มีผ้าปูเตียงดูเอ้ 1 ผืน / เตียงที่อยู่ในสภาพดี และสะอาด มีความเหมาะสมกับประเภท และของที่พัก (1)
1349) มี Laundry List (0.5)
13510) Laundry Bag (0.5)
13611) มี Sewing Kit (1)
13712) มีไฟฉายและร่ม (1)
13813) มีรองเท้าแตะที่สะอาด 2 คู่ เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (0.5)
13914) มีบริการขัดรองเท้า หรือ Shoe Shine Kit (1)
14015) มีแฟ้มเครื่องเขียนที่ประกอบไปด้วยกระดาษ และปากกา หรือดินสอ เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (1)
14116) มีมินิบาร์ที่บรรจุเครื่องดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ และของขบเคี้ยว เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (1)
14217) มีน้ำดื่มบริการฟรี 2 ขวด (1)
14318) มีกาแฟ ชา น้ำตาล และครีมบริการฟรี 2 ชุด ที่เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (0.5)
14419) มีแก้วน้ำที่สะอาด 2 ใบ ที่เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (1)
14520) มีที่ใส่น้ำแข็งและที่คีบน้ำแข็งที่สะอาด ที่เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
14621) มีถังขยะที่สะอาด ที่เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (1)
3.8 ห้องน้ำในห้องพัก มี 44 ตัวชี้วัด
1471) ประตู หรือทางเข้า และอุปกรณ์อยู่ในสภาพดี มีคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (0.5)
1482) มีการระบายอากาศที่ดี มีประสิทธิภาพ สะอาด และไม่มีเสียงรบกวน เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (3)
1493) มีแสงสว่างและไฟส่องสว่างเพียงพอ เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (3)
1504) มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
1515) พื้นอยู่ในสถาพดี มีคุณภาพดี สะอาด ไม่ลื่น และระบายน้ำได้ดี และมีความเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (4)
1526) ผนังอยู่ในสภาพดี มีคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภทของที่พัก (3)
1537) เพดานอยู่ในสภาพดี มีคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภท และของที่พัก (3)
1548) พื้นที่ห้องน้ำเมื่อรวมพื้นที่ใช้งานทุกส่วนแล้ว ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6 ตารางเมตร (3)
1559) ความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร (4)
15610) มีห้องอาบน้ำแยกส่วน Shower Room พร้อมอุปกรณ์ที่อยู่ในสภาพดี มีคุณภาพดี สะอาด มีรูปแบบที่เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (3)
15712) มีห้องอาบน้ำแยกส่วน Shower Room แยกส่วน พร้อมอุปกรณ์ที่อยู่ในสภาพดี มีคุณภาพดี สะอาด มีรูปแบบที่เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (3)
15813) มียางกันลื่นในอ่างอาบน้ำ หรือสิ่งทดแทนที่อยู่ในสภาพดี คุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภทและของที่พัก (1)
15914) มีระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำที่อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพและปลอดภัย (น้ำร้อน/น้ำเย็น) (2)
16015) มีไดร์เป่าผมที่ใช้งานได้ดี คุณภาพดี มีรูปแบบที่เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (ไม่ติดกับผนัง/เคลื่อนย้ายได้) (0.5)
16116) มีโทรศัพท์พ่วงอยู่ในสภาพดี มีคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (1)
16217) มีเครื่องชั่งน้ำหนักที่ใช้งานได้ดี มีความเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (0.5)
16318) มีปลั๊กสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า อยู่ในสภาพดี มีคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (0.5)
16419) มีพื้นที่แห้งสำหรับแต่งตัว มีความเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
16520) มีโถส้วมแบบนั่งราบที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี สะอาด และเสียงเบา มีความเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)
16621) มีอ่างล้างมือพร้อมกระจกเงา และกระจกขยายที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาด เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
16722) มีราวพาดผ้าเช็ดตัวอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เปียกน้ำ อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาด เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (0.5)
16823) มีราวตากผ้าหรือสิ่งทดแทน อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาด เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (0.5)
16924) มีผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ทีอยู่ในสภาพดีและสะอาด 3 ผืน เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (3)
17025) มีผ้าเช็ดหน้าที่อยู่ในสภาพดีและสะอาด 3 ผืน เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)
17125) มีผ้าเช็ดมือที่อยู่ในสภาพดีและสะอาด 3 ผืน เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)
17225) มีผ้าเช็ดเท้าที่อยู่ในสภาพดีและสะอาด เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (0.5)
17328) มีกระดาษเช็ดหน้าชนิดแผ่นในภาพชนะที่สะอาด เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (หรืออยู่ในห้องพัก) (0.5)
17429) มีกระดาษชำระในภาชนะที่สะอาด เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
17530) มี Sanitary Bag เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (0.5)
17631) มีหมวกคุลมอาบน้ำที่สะอาด จำนวน 2 ใบ เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
17732) มีแก้วน้ำที่สะอาด 2 ใบ เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
17833) มีแปรงสีฟันที่สะอาดพร้อมยาสีฟัน 2 ชุด เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
17934) มีสบู่ 2 ก้อนในภาชนะที่สะอาด น้ำไม่ขัง เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
18035) มี Foam Bath สำหรับ Bath Tub ในภาชนะที่สะอาด 1 ชุด เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (0.5)
18136) มีแชมพูสระผมพร้อม Conditioner หรือ Conditioner Shampoo ในภาชนะ ที่สะอาด 1 ชุด เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (0.5)
18237) มี Shower Gel เหมาะสมกับระดับของที่พัก จำนวน 1 ชุด (0.5)
18338) มี Body Lotion เหมาะสมกับระดับของที่พัก จำนวน 1 ชุด (0.5)
18439) มี Cotton ball เหมาะสมกับระดับของที่พัก จำนวน 1 ชุด (0.5)
18540) มี Cotton bud เหมาะสมกับระดับของที่พัก จำนวน 1 ชุด (0.5)
18641) มีหวี เหมาะสมกับระดับของที่พัก จำนวน 1 ชุด (1)
18742) มี Razor blade เหมาะสมกับระดับของที่พัก จำนวน 1 ชุด (1)
18843) มีถังขยะที่สะอาดเหมาะสมกับระดับของที่พัก (1)
18944) มีการรณรงค์การใช้ผ้าปูที่นอนซ้ำ (กรณีที่พักค้างเกิน 1 คืน) (1)
หมวดที่ 4 ห้องพักแบบ Suite และ Executive Floor
ประกอบด้วย 2 เกณฑ์ 14 ตัวชี้วัด
4.1 ห้องพักแบบ Suite (มีองค์ประกอบด้านความปลอดภัย การตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้และห้องน้ำไม่น้อยกว่าห้องพักแบบ Standard) มี 8 ตัวชี้วัด
1901) มีไม่น้อยกว่า 5% ของห้องพักทั้งหมด กรณีห้องพักทั้งหมดไม่เกิน 100 ห้องหรือ มีไม่น้อยกว่า 5 ห้อง กรณีห้องพักทั้งหมดเกิน 100 ห้อง (ห้องที่มีประตูเชื่อมคิดเป็นห้องเดียว) (2)
1912) มีแบบที่แตกต่างกันไม่น้อยกว่า 3 แบบ (2)
1923) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร (รวมห้องน้ำแต่ไม่รวมระเบียง) (3)
1934) มีโทรทัศน์สีจอแบน ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีคุณภาพเหมาะสมกับระดับของที่พัก พร้อมรีโมทคอนโทรลหรือสิ่งทดแทนและจัดวางอย่างเหมาะสม (3)
1945) มี Mini Compo, DVD หรือ VCD ที่สามารถใช้กับ USB ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีมีคุณภาพเหมาะสมกับระดับของที่พักและจัดวางอย่างเหมาะสม (2)
1956) มีชุดรับแขกในห้องพักคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (3)
1967) มีโทรศัพท์ ไม่น้อยกว่า 3 เครื่อง คุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
1978) มีโต๊ะทำงานคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
4.2 ส่วนบริการสำหรับ Executive Floor มี 6 ตัวชี้วัด
1981) สามารถ Check in – Check out ได้ในชั้นนี้ (0.5)
1992) มีพนักงาน Infotmation Center ไว้คอยบริการ (0.5)
2003) มีพื้นที่พักคอย ติดต่อธุรกิจ หรือใช้เอนกประสงค์ที่มีขนาดเล็กและการตกแต่ง และใช้เฟอร์นิเจอร์อย่างดี คุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภท ระดับและจำนวนของที่พัก (1)
2014) มีเคาร์เตอร์บาร์หรือพื้นที่รับประทานอาหารที่มีขนาดแบะการตกแต่ง และใช้เฟอร์นิเจอร์อย่างดี มีความเหมาะสมกับประเภท ระดับของจำนวนที่พัก (1)
2025) มีบริการถ่ายเอกสาร ส่งโทรสาร โทรศัพท์ทางไกล และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2)
2036) มีโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ไว้บริการ ในส่วนของ Executive Floor เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)
หมวดที่ 5 ห้องอาหาร คอฟฟี่ชอป บาร์ และครัว
ประกอบด้วย 5 เกณฑ์ 86 ตัวชี้วัด
5.1 ห้องอาหาร มี 20 ตัวชี้วัด
2041) มีบริการอาหารไทย มีคุณภาพ สะอาด มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (3)
2052) มีบริการอาหารนานาชาติ มีคุณภาพ สะอาด มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)
2063) พื้นอยู่ในสถาพดี มีคุณภาพดี สะอาด มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับ ของที่พัก (4)
2074) ผนังอยู่ในสถาพดี มีคุณภาพดี สะอาด มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (4)
2085) เพดานอยู่ในสถาพดี มีคุณภาพดี สะอาด มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและ ระดับของที่พัก (4)
2096) การออกแบบแสง และระบบเสียง เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (4)
2107) มีโทรศัพท์ไร้สายไว้บริการ เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
2118) มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (4)
2129) มีการระบายอากาศที่ดี (3)
21310) มีป้ายสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่แสดงอย่างชัดเจน (4)
21411) มีเส้นทางรับ-ส่งอาหารที่สะดวก รวมเร็ว และแยกจากทางสัญจรของผู้ใช้บริการ (2)
21512) เฟอร์นิเจอร์อยู่ในสภาพดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)
21613) ภาชนะ และอุปกรณ์ต่างๆครบถ้วน อยู่ในสภาพดี สะอาด เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก กรณีที่เป็นบุฟเฟ่ต์ มีภาชนะและอุปกรณ์เตรียมไว้อย่างเพียงพอตลอดเวลา (2)
21714) กรณีที่เป็นอาหารจานร้อน ต้องมีจานรองให้เสมอ (0.5)
21815) มีผ้าปูโต๊ะ หรือที่รองจานที่สะอาด เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (0.5)
21916) มีผ้าหรือกระดาษเช็ดปากในภาชนะที่สะอาด เหมาะสมกับระดับของที่พัก (0.5)
22017) มีรายการอาหาร และเครื่องดี่มที่มีรายละเอียดและราคาแสดงอย่างชัดเจน (0.5)
22118) อาหารและเครื่องดื่มมีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย และมีรสชาติอร่อยกรณีที่เป็นบุฟเฟ่ต์มีอาหารและเครื่องดื่มเตียมไว้อย่งเพียงพอตลอดเวลา (5)
22219) มีการจัดวางและตกแต่งอาหาร และเครื่องดื่มอย่างสวยงาม (1)
22320) มีระบบอินเตอร์เน็ทไร้สายบริการ (0.5)
5.2 คอฟฟี่ชอป มี 10 ตัวชี้วัด
2241) คอฟฟี่ชอปมีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2)
2252) พื้นอยู่ในสภาพดี สะอาด มีการตกแต่งอย่งดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (4)
2263) ผนังอยู่ในสภาพดี สะอาด มีการตกแต่งอย่งดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (4)
2274) เพดานอยู่ในสภาพดี สะอาด มีการตกแต่งอย่งดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (4)
2285) การออกแบบแสง และระบบเสียง เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (4)
2296) มีการระบายอากาศที่ดี (3)
2307) เฟอร์นิเจอร์อยู่ในสภาพดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)
2318) ภาชนะ และอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพดี สะอาด เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)
2329) มีรายการอาหารและเครื่องดื่มที่มีรายละเอียดและราคาแสดงอย่างชัดเจน (1)
23310) อาหารและเครื่องดื่มมีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย และมีรสชาติอร่อย (4)
5.3 บาร์ มี 9 ตัวชี้วัด
2341) มีบาร์ และมีการตกแต่งอย่างด เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2)
2352) พื้นอยู่ในสภาพดี สะอาด มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (4)
2363) ผนังอยู่ในสภาพดี สะอาด มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (4)
2374) เพดานอยู่ในสภาพดี สะอาด มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (4)
2385) การออกแบบแสงและระบบเสียง เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (4)
2396) มีเสียงดนตรีที่ไพเราะเหมาะสม (3)
2407) มีการระบายอากาศที่ดี (3)
2418) เฟอร์นิเจอร์อยู่ในสภาพดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)
2429) ภาชนะ และอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพดี สะอาด เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)
5.4 ห้องครัว มี 28 ตัวชี้วัด
2431) อยู่ในบริเวณและระยะที่สามารถบริการพื้นที่รับประทานอาหารได้อย่างสะดวกและไม่รบกวนพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ สะอาด เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (3)
2442) มีเส้นทางขนส่งวัตถุดิบ และขยะที่สะดวก ถูกสุขอนามัย และแยกจากทางสัญจรของผู้ใช้บริการ สะอาด เหมาะสมกันประเภทและระดับของที่พัก (2)
2453) ทางเข้า – ออก และช่องระบายอากาศอยู่ในสภาพดี สะอาด สามารถป้องกันแมลง และสัตว์พาหะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2)
2464) ความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร (2)
2475) พื้นอยู่ในสภาพดี มีคุณภาพ สะอาด ไม่ลื่น ระบายน้ำได้ดี ทำความสะอาดง่าย (6)
2486) ผนังอยู่ในสภาพดี มีคุณภาพ สะอาด ทำความสะอาดง่าย (3)
2497) เพดานอยู่ในสภาพดี มีคุณภาพ สะอาด ทำความสะอาดง่าย (3)
2508) มีการระบายอากาศที่ดี มีประสิทธิภาพ และสะอาด (โดยเฉพาะบริเวณตา) (3)
2519) มีการป้องกันควัน กลิ่น เสียงและความร้อนได้ดีระหว่างห้องครัวและพื้นที่รับประทานอาหาร (2)
25210) มีแสงสว่างและไฟส่องสว่างเพียงพอ (3)
25311) มีพื้นที่เก็บวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสม ถูกสุขอนามัย (1)
25412) มีพื้นที่ครัวอาหารจานร้อน และอาหารจานเย็นแยกจากกันอย่างเหมาะสม (1)
25513) มีพื้นที่เตรียมอาหารคาวและของหวานแยกจากกันอย่างเหมาะสม (1)
25614) ภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ ที่คุณภาพเหมาะสมกับระดับของที่พัก อยู่ในสภาพดี สะอาด และจัดวางในตำแหน่งที่ใช้งานได้สะดวก เป็นระเบียบ ปลอดภัย (3)
25715) มีการคัดแยกขยะ (4)
25816) มีการจัดการไขมันอย่างมีประสิทธิภาพ (4)
25917) มีข้อกำหนดและคำแนะนำการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่จำเป็นแสดงไว้ อย่างชัดเจน (2)
26018) มีป้ายทางหนีไฟหรือป้ายทางออกฉุกเฉินเรืองแสงที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีแสดงไว้ชัดเจน (4)
26119) มีไฟแสงสว่างฉุกเฉินที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี (1)
26220) มีเครื่องดูควัน และปล่องดูดควันจะต้องทำความสะอาดอย่งสม่ำเสมอ (1)
26321) การเก็บวัตถุดิบของครัวแต่ละครัวต้องแยกออกจากกันอย่างเหมาะสม (2)
26422) ห้องเย็นแยกการเก็บวัตถุดิบของครัวแต่ละประเภทที่เหมาะสม สะอาดและถูกสุขอนามัย (2)
26523) มีบริเวณที่ล้างอุปกรณ์และห้องครัวที่เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
26624) มี Sprinkle ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (ยกเว้น ในกรณีที่เป็นอาคารที่มีความสูงน้อยกว่า 12.00 เมตร ให้ใช้ถังดับเพลิงแบบยกหิ้วแทนได้) (3)
26725) ถ้าเป็นครัวปิดต้องติดตั้งถังดับเพลิงที่เหมาะสมกับไฟที่เกิดจากน้ำมันที่ติดไฟยาก เช่น น้ำมันทำอาหาร น้ำมันพืช ไขมันสัตว์ติดไฟ (ไฟประเภท K) และไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของเหลว เช่น น้ำมันทุกชนิดและก๊าซที่ติดไฟ (ไฟประเภท B) (3)
26826) มี Smoke Detector หรือ Heat Deector และ Gas Detector ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (กรณีที่ห้องครัวอยู่ในอาหารสูงมากกว่า 2 ชั้น) (3)
26927) เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ โดยมีป้ายลัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่ แสดงไว้อย่างชัดเจน (4)
27028) มีชุดปฐมพยาบาล (First Aid) (2)
5.5 ห้องน้ำสำหรับห้องอาหาร (กรณีไม่ใช้ร่วมกับโถงต้อนรับ) ต้องมีองค์ประกอบด้าน ความปลอดภัย สุขอนามัย สุขภัณธ์ และอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่าห้องน้ำ บริเวณโถงต้อนรับ มี 19 ตัวชี้วัด
2711) อยู่ในบริเวณ และระยะที่ใช้ได้สะดวก ปลอดภัย สะอาด และไม่รบกวนพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ (3)
2722) แยกห้องน้ำชาย – หญิง (2)
2733) มีการระบายอากาศที่ดี (3)
2744) มีแสงสว่าง และไฟส่องสว่างเพียงพอ (3)
2755) มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (1)
2766) พื้นอยู่ในสภาพดี สะอาด ไม่ลื่น และระบายน้ำได้ดี มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2)
2777) ผนังอยู่ในสภาพดีและสะอาด มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)
2788) เพดานอยู่ในสภาพดีและสะอาด มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)
2799) ประตูและอุปกรณ์อยู่ในสภาพดี และสะอาด มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
28010) ขนาดของห้องสุขากว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร (2)
28111) ความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร (2)
28212) มีโถส้วมแบบนั่งราบที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาดอย่างน้อย 2 ชุด (1)
28313) มีโถปัสสาวะชายที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาดอย่างน้อย 2 ชุด (เฉพาะห้องน้ำชาย) มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
28414) มีอ่างล้างมือพร้อมกระจกเงาที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและสะอาดอย่างน้อย 1 ชุดมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
28515) มีสบู่ในภาชนะที่สะอาดบริเวณอ่างล้างมือ มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับ ของที่พัก (0.5)
28616) เครื่องเป่ามือ หรือ ผ้าเช็ดมือ หรือ กระดาษเช็ดมือในภาชนะที่สะอาดบริเวณอ่างล้างมือ มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
28717) มีกระดาษชำระในภาชนะที่สะอาดในห้องส้วมทุกห้องมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (0.5)
28818) มี Sanitary Bag ในห้องน้ำหญิง (0.5)
28919) มีถังขยะที่สะอาดบริเวณอ่างล้างมือและในห้องส้วมทุกห้องมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
หมวดที่ 6 ส่วนบริการด้านสันทนาการ และสระว่ายน้ำ
ประกอบด้วย 2 เกณฑ์ 37 ตัวชี้วัด
6.1 สระว่ายน้ำ มี 17 ตัวชี้วัด
2901) แยกบริเวณสระว่ายน้ำเด็กซึ่งลึกไม่เกิน 0.60 เมตร และมีการแสดงระดับความลึกอย่างชัดเจน (3)
2912) พื้นทำด้วยวัสดุกันลื่น อยู่ในสภาพดี สะอาด เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (3)
2923) ผนังอยู่ในสภาพดี สะอาด มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (3)
2934) เพดาน (ถ้ามี) อยู่ในสภาพดี สะอาด มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (3)
2945) ถ้ามีพื้นต่างระดับมากกว่า 60 ซม. ควรมีวัสดุหรือสัญลักษณ์เพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้บริการ เช่น ผนัง ราวกันตก (2)
2956) มีแสงสว่าง และไฟส่องสว่างเพียงพอ สภาพดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (3)
2967) มีระเบียงการใช้สระว่ายน้ำ สภาพดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)
2978) น้ำในสระต้องมีความสะอาด และอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพดี (4)
2989) มีการบอกความลึกของน้ำทุกจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับ (1)
29910) ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่มีคุณภาพ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอไว้ในจุดที่เห็นชัดเจนและใช้งานสะดวก (2)
30011) มีพนักงานดูแลความปลอดภัยที่มีความชำนาญและประสบการณ์ (4)
30112) มีเก้าอื้หรือเตียงพักผ่อนบริเวณสระที่อยู่ในสภาพดี สะอาด เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พักอย่างเพียงพอ (2)
30213) มีผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ที่อยู่ในสภาพดี และสะอาดไว้บริการอย่างเพียงพอ (1)
30314) มีพื้นที่อาบน้ำฝักบัวกลางแจ้งซึ่งอยู่ในสภาพเแวดล้อมธรรมชาติที่สวยงามและปลอดภัย (1)
30415) มีความเป็นส่วนตัวและป้องกันสิ่งรบกวนการพักผ่อนได้อย่างเหมาะสม (2)
30516) อยู่ในตำแหน่งที่สามารถใช้ห้องน้ำ ได้สะดวกและปลอดภัย (2)
30617) มีชุดปฐมพยาบาล (Frist Aid) พร้อมใช้งานอยู่บริเวณสระน้ำหรือบริเวณใกล้เคียง (4)
6.2 ห้องน้ำสำหรับส่วนสันทนาการ มีองค์ประกอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่าห้องน้ำบริเวณโถงต้อนรับมี 20 ตัวชี้วัด
3071) อยู่ในบริเวณ และระยะที่ใช้ได้สะดวก ปลอดภัย สะอาด และไม่รบกวนพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ (2)
3082) มีห้อง Shower มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
3093) แยกห้องน้ำชาย – หญิง (2)
3104) มีการระบายอากาศที่ดี (3)
3115) มีแสงสว่างและไฟส่องสว่างเพียงพอ (2)
3126) มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
3137) พื้นอยู่ในสภาพดี สะอาด ไม่ลื่น และระบายน้ำได้ดี มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2)
3148) ผนัง อยู่ในสภาพดี และสะอาด มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)
3159) เพดาน อยู่ในสภาพดี และสะอาด มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)
31610) ประตู และอุปกรณ์อยู่ในสภาพดีและสะอาด มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
31711) ขนาดของห้องสุขา กว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.20 ตารางเมตร (2)
31812) ความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร (2)
31913) มีโถส้วมแบบนั่งราบมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พักที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและสะอาดอย่งน้อย 2 ชุด (1)
32014) มีโถปัสสาวะชายที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาดอย่างน้อย 2 ชุด (เฉพาะห้องน้ำชาย) มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
32115) มีอ่างล้างมือพร้อมกระจกเงาที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาดอย่างน้อย 1 ชุดมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
32216) มีสบู่ในภาชนะที่สะอาดบริเวณอ่างล้างมือ มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (0.5)
32317) เครื่องเป่ามือ หรือ ผ้าเช็ดมือ หรือ กระดาษเช็ดมือในภาชนะที่สะอาดบริเวณอ่างล้างมือ มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (0.5)
32418) มีกระดาษชำระในภาชนะที่สะอาดในห้องส้วมทุกห้อง มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (0.5)
32519) มี Sanitary Bag ในห้องน้ำหญิง (1)
32620) มีถังขยะที่สะอาดบริเวณอ่างล้างมือ และในห้องส้วมทุกห้อง มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (0.5)
หมวดที่ 7 ส่วนบริการด้านธุรกิจ : ห้องประชุม และ Business Center
ประกอบด้วย 3 เกณฑ์ 51 ตัวชี้วัด
7.1 ห้องประชุม มี 13 ตัวชี้วัด
3271) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร (3)
3282) ความสูงของเพดานส่วนที่ต่ำสุดไม่น้อยกว่า 2.80 เมตร (2)
3293) พื้นอยู่ในสภาพดี สะอาด มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (5)
3304) ผนังอยู่ในสภาพดี สะอาด มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (5)
3315) เพดานอยู่ในสภาพดี สะอาด มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก รวมถึงการออกแบบแสงพร้อม Dimmer และระบบเสียงพร้อง Acoustic ที่มีคุณภาพ (5)
3326) มีการระบายอากาศที่ดี (3)
3337) มีพื้นที่โถงภายนอกสำหรับต้อนรับ ลงทะเบียน พักคอย คอฟฟี่เบรค หรือใช้อเนกประสงค์ ที่ตกแต่งและใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสมกับประเภทแลระดับของที่พัก (3)
3348) มีเจ้าหน้าที่ให้บริการเครื่องเล่น VCD, DVD, เครื่องฉายสไลด์ LCD โปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพขนาดไม่เล็กกว่า 72″ หรือสิ่งทดแทนที่มีคุณภาพ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างดี (2)
3359) มีบริการระบบประชุมทางไกลที่มีคุณภาพ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (1)
33610) มีแผนผนังทางหนีไฟหรือป้ายทางหนีไฟหรือป้ายทางออกฉุกเฉินเรืองแสงที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีแสดงไว้ชัดเจน (2)
33711) มีไฟแสงสว่างฉุกเฉินที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี (1)
33812) มี Sprinkle ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (ยกเว้นในกรณีที่เป็นอาคารที่มีความสูงน้อยกว่า 12.00 เมตร ให้ใช้ดังดับเพลิงแบบยกหิ้วแทนได้) (3)
33913) มี Smoke Detector หรือ Heat Detector ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งเหมาะสม (กรณีที่เป็นอาคารสูงมากกว่า 2 ชั้น) (3)
7.2 ห้องน้ำสำหรับห้องประชุม (กรณีไม่ใช้ร่วมกับห้องโถงต้อนรับ) มีองค์ประกอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่าห้องน้ำ บริเวณโถงต้อนรับ มี 19 ตัวชี้วัด
3401) อยู่ในบริเวณ และระยะที่ใช้ได้สะดวก ปลอดภัย สะอาด และไม่รบกวนพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ (2)
3412) แยกห้องน้ำชาย – หญิง (2)
3423) มีการระบายอากาศที่ดี (2)
3434) มีแสงสว่างและไฟส่องสว่างเพียงพอ (2)
3445) มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)
3456) พื้นอยู่ในสภาพดี สะอาด ไม่ลื่น และระบายน้ำได้ดี มีคุณภาพเหมาะสมกบประเภท และระดับของที่พัก (2)
3467) ผนังอยู่ในสภาพดี และสะอาด มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทแลระดับของที่พัก (2)
3478) เพดานอยู่ในสภาพดี และสะอาด มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทแลระดับของที่พัก (2)
3489) ประตู และอุปกรณ์อยู่ในสภาพดี และสะอาด มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทแลระดับของที่พัก (1)
34910) ขนาดของห้องสุขากว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.20 ตารางเมตร (2)
35011) ความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร (2)
35112) มีโถส้วมแบบนั่งราบมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พักที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและสะอาดอย่างน้อย 2 ชุด (1)
35213) มีโถปัสสาวะชายที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาดอย่างน้อย 2 ชุด (เฉพาะห้องน้ำชาย) มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
35314) มีอ่างล้างมือพร้อมกระจกเงาที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาดอย่างน้อย 1 ชุดมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (0.5)
35415) มีสบู่ในภาชนะที่สะอาดบริเวณอ่างล้างมือ มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (0.5)
35516) เครื่องเป่ามือหรือผ้าเช็ดมือหรือกระดาษเช็ดมือในภาชนะที่สะอาดบริเวณอ่างล้างมือ มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (0.5)
35617) มีกระดาษชำระในภาชนะที่สะอาดในห้องส้วมทุกห้อง มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (0.5)
35718) มี Sanitary Bag ในห้องน้ำหญิง (0.5)
35819) มีถังยะที่สะอาดบริเวณอ่างล้างมือและในห้องส้วมทุกห้องมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (0.5)
7.3 Business Center มี 19 ตัวชี้วัด
3591) อยู่ในบริเวณ และระยะที่สามารถบริการพื้นที่ห้องประชุมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว (2)
3602) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร (3)
3613) พื้นอยู่ในสภาพดี สะอาด มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (3)
3624) ผนังอยู่ในสภาพดี สะอาด มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (3)
3633) เพดานอยู่ในสภาพดี สะอาด มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (3)
3646) มีการระบายอากาศที่ดี (3)
3657) มีห้องประชุม(อย่างน้อย 6 ที่นั่ง) ซึ่งมีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
3668) มีระบบปรับอากาศ และระบบป้องกันเสียงที่มีประสิทธิภาพ และตกแต่งเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)
3679) มีแสงสว่างและไฟส่องสว่างเพียงพอ (3)
36810) มีเจ้าหน้าที่หรือระเบียบการใช้ห้องและคำแนะนำการใช้อุปกรณ์ต่างๆ แสดงไว้อย่างชัดเจน (1)
36911) มีเฟอร์นิเจอร์สำหรับนั่งพักคอยอย่างดี (อย่างน้อย 4 ที่นั่ง) เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)
37012) มีไวน์บอร์ด หรือ Filp Board พร้อมปากกา และแปรงลบ หรือสิ่งทดแทนที่มีคุณภาพ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างดี (1)
37113) มีเครื่องฉายสไลด์ โปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพหรือสิ่งทดแทนที่มีคุณภาพอยู่สภาพที่ใช้งานได้อย่างดี (1)
37214) มีบริการถ่ายเอกสารที่มีคุณภาพ (1)
37315) มีโทรศัพท์ที่สามารถโทรทั้งภายในที่พัก ภายในประเทศ และต่างประเทศ และมีระบบอินเตอร์เนทไร้สายบริการ (2)
37416) มีบริการส่งโทรสารที่มีประสิทธิภาพ (1)
37517) มีคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างดี (2)
37618) มีพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์คอยอำนวยความสะดวกด้านงานเอกสารธุรกิจทั่วไปและวัสดุอุปกรณ์ (1)
37719) มีข้อมูลสนับสนุนด้านธุรกิจ เช่น รายชื่อบริษัทเบอร์โทรศัพท์ และ Email Address (1)
หมวดที่ 8 บุคลากร และการบริการ
ประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 68 ตัวชี้วัด
8.1 พนักงานทุกส่วน และทุกระดับ มี 5 ตัวชี้วัด
3781) แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และสะอาดเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2)
3792) ติดป้ายชื่อภาษาไทยหรือภาษาต่างชาติตามความเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
3803) มีบุคลิก มารยาท อัธยาศัยที่ดี และเป็นมิตร (2)
3814) สื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดีและสามารถสื่อสารภาษาต่างชาติได้ตามความเหมาะสมกับหน้าที่ ประเภทและระดับของที่พัก (2)
3825) สามารถให้ข้อมูลและความช่วยเหลือได้ตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ (3)
8.2 กลุ่ม Doorman, Porter มี 8 ตัวชี้วัด
3831) เปิดประตูรถให้ผู้เข้าพักเมื่อมาถึง (0.5)
3842) กล่าวทักทายด้วยอัธยาศัยที่ดี และเป็นมิตร (0.5)
3853) นำส่งผู้เข้าพักจนถึงห้องพักพร้อมขนสัมภาระวางไว้บนที่วางอย่างครบถ้วนเป็นระเบียบ (1)
3864) รับโทรศัพท์เมื่อเสียงกริ่งโทรศัพท์ดังไม่เกิน 3 ครั้ง (1)
3875) กล่าวทักทายอย่างเหมาะสม บอกแผนกของผู้รับสาย พร้อมยืนยันจำนวนสัมภาระ (0.5)
3886) รับสัมภาระของผู้เข้าพักภายใน 5 นาที หลังจากรับโทรศัพท์โดยเคาะประตูห้องพักเบาๆ (1)
3897) ขนสัมภาระของผู้เข้าพักวางไว้บนที่วางอย่างครบถ้วน เป็นระเบียบ และนำส่งจนถึงรถ (1)
3908) กล่าวขอบคุณ และอวยพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ (0.5)
8.3 กลุ่ม Check in, Rooming the Guest, Check out มี 12 ตัวชี้วัด
3911) ต้อนรับผู้เข้าพักภายใน 30 วินาที (1)
3922) กล่าวทักทายด้วยอัธยาศัยที่ดีและเป็นมิตร (0.5)
3933) เตรียมเอกสารการลงทะเบียนเข้าพักพร้อมรายละเอียดต่างๆ ไว้ล่วงหน้า (0.5)
3944) ชื้แจงการจำแนกห้องพักแบบต่างๆ รวมถึงห้องพักที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ (1)
3955) ยืนยันวันที่ผู้เข้าพักจะออกจากที่พัก (0.5)
3966) ใช้เวลา Check in ภายใน 5 นาที (3)
3977) หากห้องพักยังไม่พร้อม ควรแจ้งระยะเวลาที่ต้องรอ และจัดให้ผู้เข้าพักนั่งรอในบริเวณโถงพักคอยพร้อมบริการเครื่องดื่ม (1)
3988) มีพนักงานสนทนา บริการ และให้ความช่วยเหลือผู้เข้าพักขณะพาไปส่งจนถึงห้องพัก (1)
3999) ชื้แจงการใช้อุปกรณ์ในห้องพัก เช่น อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศและโทรทัศน์ (1)
40010) ใช้เวลา Check out ภายใน 5 นาที (3)
40111) เตรียมเอกสารค่าใช้จ่ายของผู้เข้าพักไว้เพื่อการตรวจสอบและจัดทำเอกสารรับเงิน บรรจุซองอย่งเรียบร้อยหากผู้เข้าพักต้องการภายใน 5 นาที (1)
40212) กล่าวขอบคุณที่มาใช้บริการ (0.5)
8.4 กลุ่ม Guest Service มี 5 ตัวชี้วัด
4031) กล่าวทักทายด้วยอัธยาศัยที่ดี และเป็นมิตร (0.5)
4042) รับโทรศัพท์เมื่อเสียงกริ่งโทรศัพท์ดังไม่เกิน 3 ครั้ง (1)
4053) กล่าวทักทายอย่างเหมาะสม บอกแผนกของผู้รับสาย (0.5)
4064) มีบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่น่าสนใจรอบๆ ที่พัก สามารถแนะนำเส้นทาง ช่วยจัดการเดินทางให้แก่ผู้เข้าพักได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เช่น เที่ยวบิน แท็กซี่ รถเช่า เรือ และทัวร์ต่างๆ (2)
4075) มีบริการโทรปลุกผู้เข้าพักตามเวลาที่นัดหมายภายใน 5 นาที (1)
8.5 กลุ่ม House Keeping (Turndown Service) มี 12 ตัวชี้วัด
4081) เปิดเตียงระหว่าง 18.00 – 21.00 น. (1)
4092) ทำความสะอาดพื้นห้องพัก ห้องน้ำ ระเบียง (ถ้ามี) และจัดวางเฟอร์นิเจอร์ให้อยู่ ในตำแหน่งที่เหมาะสม (3)
4103) เก็บหมอน และผ้าคลุมเตียง พับ และจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสม เรียบร้อย (1)
4114) ตรวจเช็คหนังสือพิมพ์ นิตยสาร เครื่องเขียน ไม้ขีด Laundry, Sewing Kit, Shoe Shine Kit รองเท้าแตะ และ Door Knob Men จัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสม เรียบร้อย (1)
4125) เปลี่ยนแก้วน้ำ ภาชนะ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้แล้ว จัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสม เรียบร้อย (1)
4136) ตรวจเช็คน้ำดื่ม เครื่องดื่ม กาแฟ ชา น้ำตาล ครีม แลของขบเคี้ยวในตู้เย็น และมินิบาร์ จัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสม เรียบร้อย (2)
4147) เปลี่ยนผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดเท้า และเสื้อคลุมที่ใช้แล้วจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสม เรียบร้อย (2)
4158) ตรวจเช็คกระดาษเช็ดหน้า กระดาษชำระ หมวกคลุมอาบน้ำ และ Sanitary Bag จัดวาง ในตำแหน่งที่เหมาะสมเรียบร้อย (2)
4169) ตรวจเช็คสบู่ก้อน สบู่เหลว Foam Bath แชมพู ยาสีฟัน และแปรงสีฟัน จัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสม เรียบร้อย (2)
41710) เก็บขยะออกจากที่เขี่ยบุหรี่และถังขยะ ทำความสะอาดและจัดวางในตำแหน่ง ที่เหมาะสม (1)
41811) หากมีโทรทัศน์อยู่ในตู้ ให้เปิดประตูตู้ไว้และวางรีโมทคอนโทรลไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม (0.5)
41912) ปรับอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศไว้ในระดับที่เหมาะสม (0.5)
8.6 กลุ่มอาหารเช้าและบุฟเฟ่ต์ มี 6 ตัวชี้วัด
4201) ต้อนรับผู้ใช้บริการภายใน 30 วินาที (1)
4212) กล่าวทักทายด้วยอัธยาศัยที่ดี และเป็นมิตร (0.5)
4223) ถามว่าจะมีผู้ร่วมรับประทานจำนวนเท่าใด (0.5)
4234) นำผู้เข้าพักไปยังที่นั่ง และเลื่อนเก้าอี้ให้นั่ง (0.5)
4245) เก็บภาชนะที่ใช้แล้ว และเศษอาหาร ภายใน 3 วินาทีหลังจากรับประทานเสร็จ (2)
4256) กล่าวขอบคุณที่มาใช้บริการ (0.5)
8.7 กลุ่มห้องอาหารมี 20 ตัวชี้วัด
4261) ต้อนรับผู้ใช้บริการภายใน 30 วินาที (1)
4272) กล่าวทักทายด้วยอัธยาศัยที่ดี และเป็นมิตร (0.5)
4283) ถามว่าเป็นโต๊ะจองหรือไม่ และจะมีผู้ร่วมรับประทานจำนวนเท่าใด (0.5)
4294) นำผู้เข้าพักไปยังที่นั่ง และเลื่อนเก้าอื้ให้นั่ง (0.5)
4305) เสนอรายการอาหาร และเครื่องดื่มภายใน 2 นาทีหลังจากผู้เข้าพักนั่งเรียบร้อยแล้ว (0.5)
4316) กลับมารับคำสั่งภายใน 5 นาทีหลังจากเสนอรายการอาหาร และเครื่องดื่มแล้ว (1)
4327) รับคำสั่งอาหาร และเครื่องดื่มจากสุภาพสตรีก่อน (0.5)
4338) สามารถให้คำแนะนำ และตอบคำถามเกี่ยวกับอาหาร และเครื่องดื่มในรายการได้ (1)
4349) สามารถให้คำแนะนำและตอบคำถามเกี่ยวกับเครื่องดื่มประเภทที่มีแอลกอฮอลล์ในรายการได้ (1)
43510) แจ้งให้ทราบว่าอาหารและเครื่องดื่มใดในรายการที่ไม่มี และรายการใดใช้เวลาในการเสริ์ฟ นานกว่า 15 นาที (1)
43611) ทวนคำสั่งอาหารและเครื่องดื่มให้ถูกต้อง ครบถ้วน (1)
43712) เปลี่ยนภาชนะและอุปกรณ์ให้เหมาะสมตามรายการอาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง (1)
43813) เสิร์ฟเครื่องดื่มใน 10 นาทีหลังจากได้รับคำสั่ง (ยกเว้นรายการที่แจ้งแล้วว่าใช้เวลามากกกว่านี้) (2)
43914) เสิร์ฟอาหารภายใน 15 นาทีหลังจากที่รับคำสั่ง (ยกเว้นรายการที่แจ้งแล้วว่าใช้เวลามากกว่านี้) (3)
44015) เสิร์ฟของหวานใน 10 นาที หลังจากได้รับคำสั่ง (ยกเว้นรายการที่แจ้งแล้วว่าใช้เวลานานกว่านี้) (2)
44116) เก็บภาชนะที่ใช้แล้วและเศษอาหารภายใน 3 นาทีหลังจากรับประทานเสร็จ (2)
44217) สอบถามความพอใจในอาหารและบริการ (0.5)
44318) กล่าวขอบคุณที่มาใช้บริการ (0.5)
44419) บริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับ Room Service ตลอด 24 ชั่วโมง (2)
44520) บุคลากรที่ทำงานในห้องครัวต้องไม่มีโรคติดต่อ (2)
หมวดที่ 9 ระบบความปลอดภัยในพื้นที่ทั่วไป
ประกอบด้วย 2 เกณฑ์ มี 15 ตัวชี้วัด
9.1 ระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย มี 9 ตัวชี้วัด
4461) มี Report โดยตรงจากผู้ตรวจสอบอาคาร (2)
4472) มีระบบการเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอโดยผู้ชำนาญการ (4)
4483) มีการป้องกันเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน และก๊าซที่สะสมไว้ อย่างเหมาะสม ปลอดภัย (3)
4494) มีแผนผังทางหนีไฟ และป้ายทางออกฉุกเฉินเรืองแสงที่ใช้งานได้ดี แสดงชัดเจน (3)
4505) มีไฟแสงสว่างฉุกเฉินขนิดที่มีแบตเตอรี่สำรองที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ติดตั้งไว้ในจุด ที่จำเป็น (2)
4516) มีเส้นทางหนีไฟและบันไดหนีไฟซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ขนาดเหมาะสม มีการระบายอากาศและแสงสว่างอย่างเพียงพอ สามารถนำไปสู่พื้นที่ปลอดภัยได้โดยสวัสดิภาพและได้รับการดูแลรักษาอยู่เสมอ (กรณีที่เป็นอาคารสูงมากกว่า 4 ชั้น) (4)
4527) มีลิฟท์ดับเพลิงซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ขนาดเหมาะสม วัสดุอุปกรณ์ครบถ้วนมีการระบายอากาศ และแสงสว่างอย่างเพียงพอ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัย และได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ โดยผู้ชำนาญการ (กรณีที่เป็น อาคารที่สร้างหลัง พ.ศ.2535 และสูงมากกว่า 23.00 เมตร) (4)
4538) มี Sprinkle ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (ยกเว้น ในกรณีที่เป็นอาคารที่มีความสูงน้อยกว่า 12.00 เมตร ให้ใช้ถังดับเพลิงแบบยกหิ้วแทนได้) (3)
4549) มี Smoke Detector หรือ Heat Detetor ที่ใช้งานได้ดีจำนวนเพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (กรณีที่เป็นอาคารสูงมากกว่า 2 ชั้น) (3)
9.2 ระบบความปลอดภัยทั่วไป มี 6 ตัวชี้วัด
4551) มีระบบตรวจเช็คความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ สามารถสังเกตการณ์ หรือบันทึกภาพบริเวณทางเข้าออก และจุดสำคัญๆ เช่น ลานจอดรถ หน้าลิฟท์ Lobby หน้า Front Cashier ตลอด 24 ชั่วโมง และให้เก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน (3)
4562) มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและน้ำมันสำรองพร้อมใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง (2)
4573) มีการสำรองน้ำใช้ในกิจกรรมที่จำเป็นได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน (ทั้งนี้ สามารถใช้เป็นน้ำสำหรับดับเพลิงได้ในปริมาณที่เหมาะสม) (3)
4584) มีโทรศัพท์หรือระบบสื่อสารทั้งภายในและภายนอกโรงแรม เพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินได้อย่างรวมเร็ว (2)
4595) มีแผนป้องกันภัย เตือนภัย และระงับภัยต่างๆ ที่ผ่านการทดลอง และฝึกซ้อมอยู่เสมอ (2)
4606) -สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องมีชุดปฐมพยาบาล (4)
-สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป ต้องมีชุดปฐมพยาบาล ห้องพยาบาลพร้อมเตียง 1 เตียง พยาบาลประจำ 1 คน แพทย์ 1 คน เพื่อตรวจรักษาเป็นครั้งคราว (4)
-สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป ต้องมีชุดปฐมพยาลบาล ห้องพยาบาล พร้อมเตียง 2 เตียง พยาบาลประจำ 2 คน แพทย์ 2 คน ประจำในเวลากำหนดในช่วงของเวลาทำงาน อย่างน้อย 2 ชม. พร้อมพาหนะใช้งาน ในการนำส่งสถานพยาบาล (4)
หมวดที่ 10 ทรัพยากร และชุมชนแวดล้อม และส่วนสนับสนุนการบริการ
ประกอบด้วย 3 เกณฑ์ มี 25 ตัวชี้วัด
10.1 ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและพลังงาน มี 10 ตัวชี้วัด
4611) มีแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันภาวะโลกร้อน และ การประหยัดพลังงาน (2)
4622) มีการจัดการกับน้ำเสียอย่างถูกสุขลักษณะและมีประสิทธิภาพ (4)
4633) มีการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้อย่างถูกสุขลักษณะและมีประสิทธิภาพ (4)
4644) ใช้ทรรัพยากรน้ำอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ (3)
4655) ใช้ทรัพยากรไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ (3)
4666) ใช้ทรัพยากรกระดาษ พลาสติก แก้ว ผ้า และของใช้สิ้นเปลืองต่างๆ อย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ (4)
4677) ใช้วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่สนับสนุนการประหยัดพลังงาน และเชื้อเพลิงต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (2)
4688) ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ กระดาษรีไซเคิล (4)
4699) ไม่สนับสนุนกิจกรรมสันทนาการที่เป็นการรบกวน และทำลายสิ่งแวดล้อม (2)
47010) รณรงค์ให้พนักงาน และผู้เข้าพักใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างมีประหยัด และคุ้มค่า (2)
10.2 ด้านชุมชน สังคมและสิทธิมนุษยชน มี 6 ตัวชี้วัด
4711) ส่งเสริมศิลป วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม เช่น การตกแต่ง การแต่งกาย อาหาร หัตถกรรมและการละเล่นต่างๆ (2)
4722) สนับสนุนผลิตภัณฑ์ภายในประเทศและชุมชน เช่น OTOP ผลิตภัณฑ์จากลุ่มแม่บ้านต่างๆ (1)
4733) สนับสนุนและมีส่วมร่วมในกิจกรรมของชุมชน (1)
4744) เคารพในความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และให้การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันแก่ทุกเพศทุกวัยและทุกสถานภาพ (3)
4755) ไม่สนับสนุนการค้าประเวณีและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ (2)
4766) มีการประกันความเสียหายต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด (2)
10.3 ส่วนสนับสนุนการบริการ
10.3.1 Laundry มี 1 ตัวชี้วัด
4771) ต้องมีอุปกรณ์เกี่ยวกับการซัก อบ รีด ให้เพียงพอและห้องซักรีดต้องมีอากาศถ่ายเทที่ดี มีที่สำหรับการกักเก็บฝุ่นสำหรับการซักรีด (3)
10.3.2 ขยะ มี 5 ตัวชี้วัด
4781) มีการลดปริมาณขยะ (3)
4792) ขยะเปียกต้องมีห้องที่ติดแอร์เพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อโรค (3)
4803) มีห้องแยกขยะแต่ละประเภท เช่น เปียก แห้ง และควรนำขยะออกไปทิ้งทุกวัน (2)
4814) มีการแยกขยะมีพิษ หรือของเสียมีพิษอย่างถูกต้องและหมาะสม (ถุงสีส้ม) (3)
4825) มีการทำความสะอาดห้องขยะ (2)
10.3.3 Store มี 3 ตัวชี้วัด
4831) มีที่เก็บของและควรแยกประเภท เช่น Store อาหารแห้ง กระดาษ เคมีสำหรับสระน้ำ (1)
4842) มีการแยกประเภทระหว่าง อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ และอุปกรณ์ ให้ถูกสุขลักษณะอนามัย (1)
4853) ควรมีที่กรองอากาศให้เพียงพอ (1)
หมวดที่ 11 ส่วนของพนักงาน
ประกอบด้วย 2 เกณฑ์ มี 8 ตัวชี้วัด
11.1 ด้านสนับสนุนการบริการ มี 6 ตัวชี้วัด
4861) มีพื้นที่ล็อคเกอร์แยกชาย-หญิง ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และเพียงพอแก่การใช้งาน หรือมีสิ่งอื่นทดแทน (3)
4872) มีห้องสุขาแยกชาย-หญิง ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี สะอาด และเพียงพอแก่การใช้งาน (3)
4883) มีห้องอาบน้ำแยกชาย-หญิง ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี สะอาด และเพียงพอแก่การใช้งาน (1)
4894) มีพื้นที่รับประทานอาหาร ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี สะอาด และเพียงพอแก่การใช้งาน (2)
4905) มีพื้นที่พักผ่อน หรือห้องสมุดที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี สะอาด และเพียงพอ (2)
4916) มีแผนการพัฒนาบุคลากรประจำปี (1)
11.2 ด้านส่งเสริมสวัสดิการ มี 2 ตัวชี้วัด
4921) มีการประกันสังคมให้แก่พนักงานทุกระดับ (3)
4932) ไม่ละเมิดกฎหมายแรงงาน เช่น สตรีมีครรภ์ การแจ้งแรงงานเด็กและคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย (3)
หมวดที่ 12 คุณลักษณะเสริมอื่นๆ
ประกอบด้วย 3 เกณฑ์ มี 6 ตัวชี้วัด
12.1 กิจกรรมเสริม มี 1 ตัวชี้วัด
4941) มีบริการและกิจกรรมเสริมอื่นๆ ทั้ง Indoor และ Outdoor อย่างน้อย 5 ชนิด (3)
12.2 การเป็นที่ยอมรับของบุคคล และองค์กรภายนอก มี 3 ตัวชี้วัด
4951) ได้รับการรับรอง หรือรางวัลด้านต่างๆ จากองค์กรที่เกี่ยวข้อง และมีมาตรฐาน ภายในประเทศอย่างน้อย 3 รางวัล (2)
4962) ได้รับการรับรองหรือรางวัลด้านต่างๆ จากองค์กรที่เกี่ยวข้องและมีมาตรฐานระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 รางวัล (3)
4973) มีบุคคลสำคัญทั้งในและต่างประเทศมาใช้บริการอยู่เสมอ (2)
12.3 สวัสดิการเสริมสำหรับพนักงาน มี 2 ตัวชี้วัด
4981) มีสวัสดิการด้านการเงินให้อย่างน้อย 2 ประเภท เช่น เงินค่าครองชีพ ค่าเล่าเรียนบุตร เงินกู้ยืม เบี้ยขยัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น (2)
4992) มีสวัสดิการด้านอื่นๆ ให้อย่างน้อย 3 ประเภท เช่น ที่พัก อาหาร รถรับ-ส่ง เป็นต้น (2)

การจัดระดับ มาตรฐานโรงแรม 5 ดาว นั้นมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์มากมาย
เราหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือสร้างธุรกิจโรงแรมไม่มากก็น้อย

หากท่านต้องการสั่งซื้อหรือปรึกษา อุปกรณ์สินค้าของใช้ในโรงแรม สามารถติดต่อได้ที่
บริษัท เอนริช โฮเต็ล โปรดักส์ จำกัด
Tel : (02)-589-5477-8 , (02)-950-1404-5
Mail : [email protected]

ขอบคุณข้อมูล
สมาคมโรงแรมไทย