หลักเกณฑ์จัดระดับ มาตรฐานโรงแรม 3 ดาว

สมาคมโรงแรมไทย มีการจัดระดับของที่พักท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยยึดหลักเกณฑ์อะไรบ้างถึงได้ตาม มาตรฐานโรงแรม 3 ดาว มีดังนี้

ลำดับหมวด/เกณฑ์/ตัวชี้วัด
หมวดที่1. สถานที่ตั้ง สถาพแวดล้อม สิ่งก่อสร้างทั่วไป และที่จอดรถ (3)
1.1 สถานที่ตั้งและการเดินทาง
11) สถานที่ตั้งอยู่ในสถาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับประเภทของที่พักอย่างมาก (5)
22) การเดินทางปลอดภัยและสะดวก (4)
1.2 ป้ายชื่อ หรือสัญลักษณ์
31) มีป้ายชื่อ หรือสัญลักษณ์ของที่พักแสดงอย่างชัดเจน ไม่ชำรุด พร้อมไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน ทั้งนี้ ป้ายชื่อหลักต้องเป็นภาษาไทยเห็นได้ชัดเจนอยู่ด้านหน้าหรือด้านบนภาษาต่างประเทศ (8)
1.3 สภาพแวดล้อมและสิ่งก่อสร้างทั่วไป
41) มีภูมิทัศน์ หรือตกแต่งบริเวณด้านหน้าและโดยรอบที่พักอย่างดี สะอาด พร้อมไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน(10)
52) สิ่งก่อสร้างทั่วไปอยู่ในสภาพดี สะอาด ปลอยภัย พร้อมไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน (10)
1.4 จอดรถ และบริการ รับ-ส่ง
61) มีที่จอดรถรับ-ส่งผู้เข้าพัก ปลอดภัย ภายใต้สิ่งปกคลุม (2)
72) มีการจัดทางสัญจรของรถ และคนเดินเท้าที่สะดวก ปลอดภัย (3)
83) มีการระบายอากาศที่ดี (กรณีเป็นอาคารจอดรถ) (3)
94) มีแสงสว่าง และไฟส่องสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน (3)
105) มีที่จอดรถจำนวนไม่น้อยกว้า 20% ของจำนวนห้องพัก (4)
หมวดที่2. โถงต้อนรับ ห้องน้ำสาธารณะ ลิฟท์ และทางสัญจรภายในอาคาร (3)
2.1 โถงต้อนรับ
111) พื้น ผนังและเพดานอยู่ในสภาพดี สะอาด มีการตกแต่งอย่งดี รวมถึงการออกแบบแสง เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (5)
122) มีการระบายอากาศที่ดี (3)
133) แยกบริเวณสูบบุหรี่ โดยต้องมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ แสดงไว้อย่างชัดเจน (4)
144) มีพื้นที่นั่งพักคอยหรือส่วนบริการอเนกประสงค์อย่างน้อย 4 ที่นั่ง ที่อยู่ในสภาพที่ดี เหมาะสมกับ ประเภทและระดับของที่พัก (4)
155) มี Safety Box (รวมที่จัดไว้ในห้องพัก) ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนห้องพัก (1)
166) มีโทรศัพท์ที่สามารถโทรทั้งภายในและต่างประเทศ (1)
177) มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย (1)
188) มีหนังสือพิมพ์นิตยสาร แผ่นพับ และบริการให้ข้อมูลที่น่าสนใจและข้อมูลบริเวณรอบที่พัก (2)
199) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าพัก (สามารถอยู่ในส่วนบริการอื่นก็ได้) (1)
2010) มีการแสดงใบอนุญาตใบประกอบธุรกิจโรงแรม (ร.ร.2) ติดไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจน (8)
2111) มีเอกสารแสดงข้อจำกัดความรับผิด ไว้ที่เคาร์เตอร์ลงทะเบียนและในห้องพักทุกห้อง (4)
2212) มีใบแสดงราคาห้องพัก ติดไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจน (8)
2313) มีการบันทึกรายการเกี่ยวกับผู้พักลงในบัตรทะเบียนผู้พัก (แบบ ร.ร.3) และทีะเบียนผู้พัก (ร.ร.4) ถูกต้อง (4)
2414) มีใบรับแจ้งเป็นผู้จัดการ (4)
2.2 ห้องน้ำสาธารณะ
251) อยู่ในบริเวณและระยะที่ใช้ได้สะดวก ปลอดภัย สะอาด และไม่รบกวนพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ (3)
262) แยกห้องน้ำชาย – หญิง (2)
273) มีการระบายอากาศที่ดี (3)
284) มีแสงสว่าง และไฟส่องสว่างเพียงพอ (3)
295) พื้นอยู่ในสภาพดีสะอาด ไม่ลื่น และระบายน้ำได้ดี (2)
306) ผนัง และเพดานอยู่นสภาพดี และสะอาด (2)
317) ประตูและอุปกรณ์อยู่ในสภาพดี และสะอาด (1)
328) ขนาดของห้องสุขากว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร และพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.20 ตารางเมตร (2)
339) ความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร (2)
3410) มีโถส้วมแบบนั่งราบที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาดอย่างน้อย 2 ชุด (2)
3511) มีโถปัสสาวะชายที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและสะอาดอย่างน้อย 2 ชุด (เฉพาะห้องน้ำชาย) (1)
3612) มีอ่างล้างมือพร้อมกระจกเงาที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาดอย่างน้อย 1 ชุด (1)
3713) มีสบู่ในภาชนะที่สะอาดบริเวณอ่างล้างมือ (0.5)
3814) มีกระดาษชำระในภาชนะที่สะอาดในห้องส้วมทุกห้อง (1)
3915) มี Sanitary Bag ให้ห้องส้วมทุกห้อง (เฉพาะห้องน้ำหญิง) (0.5)
4016) มีถังขยะที่สะอาดบริเวณอ่างล้างมือและในห้องส้วมทุกห้อง (1)
4119) มีห้องน้ำซึ่งมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับคนพิการอย่างน้อย 1 ห้อง (ยกเว้นโรงแรมที่สร้างก่อน 2 ก.ย. 48) (2)
2.3 ลิฟท์ (กรณีที่อาคารสูงมากกว่า 4 ชั้น)
421) อยู่ในบริเวณ และระยะที่ใช้ได้สะดวก โถงลิฟท์มีพื้นที่เพียงพอแก่การใช้งาน (3)
432) ลิฟท์มีจำนวนและขนาดเพียงพอแก่การใช้งาน (3)
443) เป็นลิฟท์ที่มีคุณภาพอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สะอาดและได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ โดยผู้ชำนาญการ (4)
454) โถงลิฟท์มีสัญลักษณ์ระบุชั้นทุกชั้น เห็นได้ชัดเจนแม้ในเวลากลางคืน (1)
465) โถงลิฟท์และภายในลิฟท์มีการระบายอากาศที่ดี (2)
476) โถงลิฟท์และภายในลิฟท์มีแสงสว่าง และไฟส่องสว่างเพียงพอ (2)
487) โถงลิฟท์และภายในลิฟท์มีข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัยและคำแนะนำการใช้ลิฟท์แสดงไว้อย่างชัดเจน (2)
498) มีแผงกดลิฟท์สำหรับคนพิการทั้งด้านหน้าลิฟท์ ภายในลิฟท์ ปุ่มกดให้สูงจากพื้นระหว่าง 0.90-1.20 เมตร มีอักษรเบรลล์กำกับไว้ (บังคับใช้กับโรงแรมที่สร้างหลัง 1 ก.ย. 48 ซึ่งมีจำหนวนห้องมากกว่า 100 ห้อง) (2)
509) ภายในลิฟท์มี Emergency Call หรือ Bell ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี (2)
5110) มีระบบควบคุมการทำงานของลิฟท์ในกรณีฉุกเฉินเมื่อไฟฟ้าดับขณะใช้ลิฟท์ที่ใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3)
2.4 ทางสัญจรภายในอาคาร
521) แยกทางสัญจรหลักของพนักงานออกจากทางสัญจรของผู้เข้าพัก (2)
532) แยกทางสัญจรเฉพาะสำหรับการขนส่งสัมภาระ (2)
หมวดที่ 3 ห้องพักแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และห้องน้ำ) (4)
3.1 ทางเดิน หรือระเบียงนอกห้องพัก (ทุกชั้น)
541) พื้น ผนัง เพดานและราวระเบียงอยู่ในสภาพดี สะอาด ปลอดภัย มีการตกแต่งอย่างดี รวมถึงการออกแบบแสง (2)
552) ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร (2)
563) ความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร (4)
574) มีการระบายอากาศที่ดี (กรณีที่เป็น Double Loading Corridor) (2)
585) มีแสงสว่างและมีไฟส่องสว่างเพียงพอ (2)
596) มีแผนผังทางหนีไฟหรือป้ายทางหนีไฟ และทางออกฉุกเฉินเรืองแสงที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีแสดงไว้ชัดเจน (ยกเว้นกรณีเป็นบ้านพัก) (2)
607) มีไฟแสงสว่างฉุกเฉินที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี (1)
618) มีอุปกรณ์ดับเพลิงแบบยกหิ้วและกรณีที่เป็นอาคารสูงเกิน 23 เมตร ต้องมีสายฉีดน้ำดับเพลิงที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (3)
629) มี Sprinkle ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (ยกเว้น ในกรณีที่เป็นอาคารที่มีความสูงน้อยกว่า 12.00 เมตร ให้ใช้ถังดับเพลิงแบบยกหิ้วแทนได้) (3)
6310) มีใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (ร 1) (3)
6411) มี Smoke Detector หรือ Heat Detector ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (กรณีที่เป็น Double Loading Corridor และอาคารสูงมากกว่า 2 ชั้น) (2)
6512) หมายเลขห้องไม่ชำรุด เห็นได้ชัดเจนแม้ในเวลากลางคืน (2)
3.2 ขนาดของห้องพัก
661) ขนาดของห้องพักไม่น้อยกว่า 22 ตารางเมตร (รวมห้องน้ำ) (20)
3.3 ความสูงของห้องพัก
731) ความสูงไม่น้อยกว่า 2.60 เมตร (10)
3.4 องค์ประกอบภายในห้องพัก
681) ประตูและอุปกรณ์ทั่วไปอยู่ในสภาพดี และสะอาด (1)
692) มีโซ่คล้องประตูหรือสิ่งทดแทน ที่อยู่ในสภาพดี และมีประสิทธิภาพ (2)
703) มีตาแมว หรือสิ่งทดแทน ที่อยู่ในสภาพดี และมีประสิทธิภาพ (2)
714) มีแผนผังทางหนีไฟหรือป้ายทางหนีไฟเรืองแสงที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีแสดงไว้ชัดเจน (2)
725) มีอุปกรณ์ควบคุมการใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่อยู่ในห้องพักที่อยู่ในสภาพดี และมีประสิทธิภาพ (2)
736) มีปลั๊กสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างน้อย 1 จุด (1)
747) พื้นอยู่ในสภาพดี สะอาด (3)
758) ผนังอยู่ในสภาพดี สะอาด และมีการตกแต่ง (3)
769) เพดานอยู่ในสภาพดี สะอาด (3)
7710) ช่องแสงหน้าต่าง และอุปกรณ์ อยู่ในสภาพดี และสะอาด (1)
7811) ม่านอยู่ในสภาพดี และสะอาด เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)
7912) มีการระบายอากาศที่ดีพร้อมระบบปรับอากาศที่อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพ สะอาดและไม่มีเสียงรบกวน (3)
8013) มีความเป็นส่วนตัวและป้องกันสิ่งรบกวนการพักผ่อนได้อย่างเหมาะสม (3)
8114) มีแสงสว่างและไฟส่องสว่างเพียงพอ โดยฉพาะบริเวณประตู โต๊ะทำงาน หัวเตียง (3)
8215) มี Sprinkle ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (กรณีที่เป็นอาคารที่สร้างหลัง พ.ศ.2535 และสูงมากกว่า 23.00 เมตร) (3)
8316) มี Smoke Detector หรือ Heat Detector ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (กรณีที่เป็นอาคารสูงมากกว่า 2 ชั้น) (2)
8417) มีห้องพักซึ่งมีองค์ประกอบ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ ที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ อย่างน้อย 1 ห้อง (ยกเว้นโรงแรมที่สร้างก่อน 2 ก.ย. 48) (4)
3.5 เฟอร์นิเจอร์ในห้องพัก
851) มีที่วางสัมภาระอย่างเพียงพอและอยู่ในสภาพดี (2)
862) มีตู้หรือชั้นวางเสื้อผ้าที่ลึกไม่น้อยกว่า 0.45 เมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร (2)
873) เตียงมีขนาดไม่น้อยกว่า 0.9 (3′) x 1.90 เมตร (3)
884) เตียงอยู่ในสภาพดีมีรูปแบบที่เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2)
897) มีการตกแต่งบริเวณหัวเตียงที่อยู่ในสภาพดี มีรูปแบบเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2)
906) ที่นอนอยู่ในสภาพดี สะอาด และประกอบด้วยวัสดุที่มีคุณภาพดี (4)
917) มีโต๊ะเครื่องแป้งและเก้าอี้ พร้อมกระจกเงาสำหรับแต่งหน้าที่อยู่ในสภาพดี เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พักทั้งนี้สามารถใช้ทดแทนโต๊ะทำงานได้ (2)
3.6 เครื่องใช้ภายในห้องพัก
921) มีโทรทัศน์สีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี (3)
932) มีตู้เย็นขนาดไม่เล็กกว่า 2 คิว ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาดไม่น้อยกว่า 50% ของห้องพัก (3)
943) มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อภายใน โทรทางไกลทั้งในและต่างประเทศได้โดยตรงหรือผ่านโอเปอร์เรเตอร์ (2)
954) มีเมนูอาหาร Room Service (1)
965) มีคำอธิบายการใช้โทรทัศน์และรายการโทรทัศน์ (1)
976) มีคำอธิบายการใช้โทรศัพท์ และหมายเลขโทรศัพท์ (1)
987) มีหมอนและหมอนเสริมที่อยู่ในสภาพดี สะอาด ไม่น้อยกว่า 2 ใบ (2)
998) มีผ้าปูเตียงที่อยู่ในสภาพดีและสะอาด (1)
1009) มีแฟ้มเครื่องเขียนที่ประกอบไปด้วยกระดาษ และปากกา หรือดินสอ (1)
10110) มีน้ำดื่มบริการฟรี 2 ขวด (1)
10211) มีแก้วน้ำที่สะอาด 2 ใบ (1)
10312) มีถังขยะที่สะอาด (1)
3.8 ห้องน้ำในห้องพัก
1041) ประตูหรือทางเข้า และอุปกรณ์อยู่ในสภาพดี และสะอาด (0.5)
1052) มีการระบายอากาศที่ดี มีประสิทธิภาพ สะอาด และไม่มีเสียงรบกวน (3)
1063) มีแสงสว่างและไฟส่องสว่างเพียงพอ (3)
1074) พื้นอยู่ในสถาพดี สะอาด ไม่ลื่น และระบายน้ำได้ดี (4)
1085) ผนังอยู่ในสภาพดี และสะอาด (3)
1096) เพดานอยู่ในสภาพดี และสะอาด (3)
1107) ห้องสุขาขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.20 ตารางเมตรและห้องน้ำเมื่อรวมพื้นที่ใช้งานทุกส่วนแล้ว ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2.50 ตารางเมตร (2)
1118) ความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร (4)
1129) มีฝักบัวอาบน้ำหรืออ่างอาบน้ำ และอุปกรณ์ พร้อมม่าน หรือผนังกั้นที่อยู่ในสภาพดี สะอาดมีรูแบบที่เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (3)
11310) มียางกันลื่นในอ่างอาบน้ำ หรือสิ่งทดแทนที่อยู่ในสภาพดี และสะอาด (1)
11411) มีระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำที่อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพและปลอดภัย (2)
11512) มีไดร์เป่าผมที่ใช้งานได้ดีหรือขอยืมได้จากที่พัก (0.5)
11613) มีพื้นที่แห้งสำหรับแต่งตัว (1)
11714) มีโถส้วมแบบนั่งราบที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี สะอาด และเสียงเบา (2)
11815) มีอ่างล้างมือพร้อมกระจกเงาที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาด (1)
11916) มีราวพาดผ้าเช็ดตัวอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เปียกน้ำ (0.5)
12017) มีผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ทีอยู่ในสภาพดีและสะอาด 2 ผืน (3)
12118) มีผ้าเช็ดหน้าที่อยู่ในสภาพดีและสะอาด 2 ผืน (2)
12218) มีผ้าเช็ดเท้าที่อยู่ในสภาพดีและสะอาด (0.5)
12320) มีกระดาษชำระในภาชนะที่สะอาด ไม่เปียกน้ำ (1)
12421) มี Sanitary Bag (0.5)
12522) มีหมวกคุลมอาบน้ำที่สะอาด (1)
12623) มีแก้วน้ำที่สะอาด 2 ใบ (0.5)
12724) มีสบู่ 2 ก้อน หรือสบู่เหลวในภาชนะที่สะอาด น้ำไม่ขัง (1)
12825) มีแชมพูสระผมในภาชนะ ที่สะอาด 1 ชุด (0.5)
12926) มีถังขยะที่สะอาด (1)
หมวดที่ 5 ห้องอาหาร คอฟฟี่ชอป บาร์ และครัว (2.5)
5.1 ห้องอาหาร
1301) พื้น ผนังและเพดานอยู่ในสถาพดี มีคุณภาพดี สะอาด มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก รวมถึงการออกแบบแสง และระบบเสียง (4)
1312) มีการระบายอากาศที่ดี (3)
1323) มีสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่แสดงอย่างชัดเจน (4)
1334) มีเค้าเตอร์เครื่องดื่มตกแต่งอย่างดีเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก
1345) เฟอร์นิเจอร์อยู่ในสภาพดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)
1356) ภาชนะ และอุปกรณ์ต่างๆครบถ้วน อยู่ในสภาพดี สะอาด เหมาะสมกับประเภท และระดับพนักงานพนักงานของที่พักกรณีที่เป็นบุฟเฟ่ต์ มีภาชนะ และอุปกรณ์เตรียมไว้อย่างเพียงพอตลอดเวลา (2)
1367) กรณีที่เป็นอาหารจานร้อน ต้องมีจานรองให้เสมอ (0.5)
1378) มีผ้าปูโต๊ะ หรือที่รองจานที่สะอาด เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (0.5)
1389) มีผ้าหรือกระดาษเช็ดปากในภาชนะที่สะอาด เหมาะสมกับระดับของที่พัก (0.5)
13910) มีรายการอาหาร และเครื่องดี่มที่มีรายละเอียด และราคาแสดงอย่างชัดเจน (0.5)
14011) อาหารและเครื่องดื่มมีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย และมีรสชาติอร่อยกรณีที่เป็นบุฟเฟ่ต์ มีอาหารและเครื่องดื่มเตรียมไว้อย่างเพียงพอตลอดเวลา (5)
14112) มีการจัดวางและตกแต่งอาหาร และเครื่องดื่มอย่างสวยงาม (1)
14213) มีโทรศัพท์ไว้บริการ (0.5)
5.2 คอฟฟี่ชอป
1431) มีการระบายอากาศที่ดี (3)
1442) มีการออกแบบการให้แสงที่มีบรรยากาศดีและเสียงดนตรีไพเราะ เหมาะสมกับระดับและประเภทของที่พัก
1453) เฟอร์นิเจอร์อยู่ในสภาพดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)
1464) ภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพดี สะอาด เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)
1475) มีรายการอาหารและเครื่องดื่มที่มีรายละเอียด และราคาแสดงอย่างชัดเจน (1)
1486) อาหารและเครื่องดื่มมีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย และมีรสชาติอร่อย (4)
5.4 ห้องครัว
1491) อยู่ในบริเวณและระยะที่สามารถบริการพื้นที่รับประทานอาหารได้อย่างสะดวกและไม่รบกวนพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ (3)
1502) มีเส้นทางขนส่งวัตถุดิบและขยะที่สะดวก ถูกสุขอนามัย และแยกจากทางสัญจรของผู้ใช้บริการ (2)
1513) ทางเข้า – ออก และช่องระบายอากาศอยู่ในสภาพดี สะอาด สามารถป้องกันแมลง และสัตว์พาหะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2)
1524) ความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร (2)
1535) พื้นอยู่ในสภาพดีสะอาด ไม่ลื่น ระบายน้ำได้ดี ทำความสะอาดง่าย (6)
1576) ผนังและเพดานอยู่ในสภาพดี สะอาด ทำความสะอาดง่าย (3)
1557) มีการระบายอากาศที่ดี มีประสิทธิภาพ และสะอาด (โดยเฉพาะบริเวณเตา) (3)
1568) มีการป้องกันควัน กลิ่น เสียงและความร้อนได้ดี ระหว่างห้องครัว และพื้นที่รับประทานอาหาร (2)
1579) มีแสงสว่างและไฟส่องสว่างเพียงพอ (3)
15810) มีพื้นที่เก็บวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสม ถูกสุขอนามัย (1)
15911) มีพื้นที่ครัวอาหารจานร้อน และอาหารจานเย็นแยกจากกันอย่างเหมาะสม (1)
16012) ภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ ที่คุณภาพเหมาะสมกับระดับของที่พัก อยู่ในสภาพดี สะอาดและจัดวางในตำแหน่งที่ใช้งานได้สะดวก เป็นระเบียบ ปลอดภัย (3)
16113) มีการจัดการกับขยะและไขมันอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกสุขอนามัย (4)
16214) มีข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัยและคำแนะนำการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็น แสดงไว้อย่างชัดเจน (2)
16315) มีป้ายทางหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินเรืองแสงที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีแสดงไว้ชัดเจน (4)
16416) มีไฟแสงสว่างฉุกเฉินที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี (1)
16517) มีอุปกรณ์ดับเพลิงแบบยกหิ้วและกรณีที่เป็นอาคารสูง 23 ม. ต้องมีสายฉีดดับเพลิงที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ถ้าเป็นครัวปิดต้องติดตั้งถังดับเพลิงที่เหมาะสมกับไฟที่เกิดจากน้ำมันที่ติดไฟยาก เช่น น้ำมันทำอาหาร น้ำมันพืช ไขมันสัตว์ติดไฟ (ไฟประเภท K) และไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของเหลว เช่น น้ำมันทุกชนิดและก๊าซที่ติดไฟ (ไฟประเภท B) (3)
16618) มี Sprinkle ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (กรณีเป็นอาคารที่สร้างหลัง พ.ศ.2535 และสูงมากกว่า 23.00 เมตร) (3)
16719) มี Smoke Detector, Heat Deector และ Gas Detector ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (กรณีที่ห้องครัวอยู่ในอาหารสูงมากกว่า 2 ชั้น) (2)
16820) เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ โดยมีป้ายลัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่ แสดงไว้อย่างชัดเจน (4)
16921) มีชุดปฐมพยาบาล (First Aid) (2)
หมวดที่ 8 บุคลากร และการบริการ (3)
8.1 พนักงานทุกส่วน และทุกระดับ
1701) แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และสะอาด (2)
1712) ติดป้ายชื่อภาษาไทยหรือภาษาต่างชาติตามความเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
1723) มีบุคลิก มารยาท อัธยาศัยที่ดี และเป็นมิตร (2)
1734) สื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดีและสามารถสื่อสารภาษาต่างชาติได้ตามความเหมาะสมกับหน้าที่ ประเภทและระดับของที่พัก (2)
1745) สามารถให้ข้อมูลและความช่วยเหลือได้ตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ (3)
8.2 กลุ่ม Doorman, Porter
1751) กล่าวทักทายด้วยอัธยาศัยที่ดี และเป็นมิตร (0.5)
1762) ขนสัมภาระของผู้เข้าพักวางไว้บนที่วางอย่างครบถ้วนเป็นระเบียบ และนำส่งจนถึงห้องพัก (1)
1773) กล่าวทักทายอย่างเหมาะสม บอกแผนกของผู้รับสาย พร้อมยืนยันจำนวนสัมภาระ (0.5)
1784) ขนสัมภาระของผู้เข้าพักวางไว้บนที่วางอย่างครบถ้วนเป็นระเบียบ และนำส่งจนถึงรถ (1)
1795) กล่าวขอบคุณและอวยพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ (0.5)
8.3 กลุ่ม Check in, Rooming the Guest, Check out
1801) ต้อนรับผู้เข้าพักภายใน 1 นาที (1)
1812) กล่าวทักทายด้วยอัธยาศัยที่ดีและเป็นมิตร (0.5)
1823) ใช้เวลา Check in ภายใน 5 นาที (3)
1834) ชื้แจงการใช้อุปกรณ์ในห้องพัก เช่น อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และโทรทัศน์ (1)
1845) ใช้เวลา Check out ภายใน 10 นาที (3)
1856) กล่าวขอบคุณที่มาใช้บริการ (0.5)
8.4 กลุ่ม Guest Service
1861) กล่าวทักทายด้วยอัธยาศัยที่ดี และเป็นมิตร (0.5)
1872) กล่าวทักทายอย่างเหมาะสม บอกแผนกของผู้รับสาย (0.5)
1883) มีบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่น่าสนใจรอบๆ ที่พัก สามารถแนะนำเส้นทาง ช่วยจัดการเดินทางให้แก่ผู้เข้าพักได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เช่น เที่ยวบิน แท็กซี่ รถเช่า เรือ และทัวร์ต่างๆ (2)
1894) มีบริการโทรปลุกผู้เข้าพักตามเวลาที่นัดหมายภายใน 5 นาที (1)
8.6 กลุ่มอาหารเช้าและบุฟเฟ่ต์
1901) ต้อนรับผู้ใช้บริการภายใน 1 นาที (1)
1912) กล่าวทักทายด้วยอัธยาศัยที่ดี และเป็นมิตร (0.5)
1923) กล่าวขอบคุณที่มาใช้บริการ (0.5)
8.7 กลุ่มห้องอาหาร
1931) ต้อนรับผู้ใช้บริการภายใน 1 นาที (1)
1942) กล่าวทักทายด้วยอัธยาศัยที่ดี และเป็นมิตร (0.5)
1953) ถามว่าเป็นโต๊ะจองหรือไม่ และจะมีผู้ร่วมรับประทานจำนวนเท่าใด (0.5)
1964) กล่าวขอบคุณที่มาใช้บริการ (0.5)
หมวดที่ 9 ระบบความปลอดภัยในพื้นที่ทั่วไป (3)
9.1 ระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
1971) มีระบบการเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และได้รับการดูแล (4)
1982) มีการป้องกันเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน และก๊าซที่สะสมไว้ อย่างเหมาะสม ปลอดภัย (3)
1993) มีแผนผังทางหนีไฟ และป้ายทางออกฉุกเฉินเรืองแสงที่ใช้งานได้ดี แสดงชัดเจน (3)
2004) มีไฟแสงสว่างฉุกเฉินที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีติดตั้งไว้ในจุดที่จำเป็น (2)
2015) มีเส้นทางหนีไฟและบันไดหนีไฟซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ขนาดเหมาะสม มีการระบายอากาศและแสงสว่างอย่างเพียงพอ สามารถนำไปสู่พื้นที่ปลอดภัยได้โดยสวัสดิภาพและได้รับการดูแลรักษาอยู่เสมอ (กรณีที่เป็นอาคารสูงมากกว่า 4 ชั้น) (4)
2026) มีลิฟท์ดับเพลิงซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ขนาดเหมาะสม วัสดุอุปกรณ์ครบถ้วนมีการระบายอากาศ และแสงสว่างอย่างเพียงพอ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัย และได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ โดยผู้ชำนาญการ (กรณีที่เป็น อาคารที่สร้างหลัง พ.ศ.2535 และสูงมากกว่า 23.00 เมตร) (4)
2037) กรณีเป็นอาคารสูงไม่เกิน 23 ม. ต้องมีเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว กรณีเป็นอาคารสูงเกิน 23 ม. ต้องมีเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วและสายฉีดน้ำดับเพลิง ทั้งนี้ต้องมีจำนวนเพียงพอและมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (3)
2048) มี Sprinkle ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (กรณีที่เป็นอาคารที่สร้างหลัง พ.ศ.2535 และสูงมากกว่า 23.00 เมตร) (3)
2059) มี Smoke Detector หรือ Heat Detetor ที่ใช้งานได้ดีจำนวนเพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (กรณีที่เป็นอาคารสูงมากกว่า 2 ชั้น) (2)
9.2 ระบบความปลอดภัยทั่วไป
2061) มีระบบตรวจเช็คความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ สามารถสังเกตการณ์ หรือบันทึกภาพบริเวณทางเข้าออก และจุดสำคัญๆ ตลอด 24 ชั่วโมง (3)
2072) มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและน้ำมันสำรองพร้อมใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง (2)
2083) มีการสำรองน้ำใช้ในกิจกรรมที่จำเป็นได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน (ทั้งนี้ สามารถใช้เป็นน้ำสำหรับดับเพลิงได้ในปริมาณที่เหมาะสม) (3)
2094) มีระบบสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินไปยังเครือข่ายต่าๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (2)
2105) มีแผนป้องกันภัย เตือนภัย และระงับภัยต่างๆ ที่ผ่านการทดลอง และฝึกซ้อมอยู่เสมอ (2)
2116) -สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องมีชุดปฐมพยาบาล (4)
-สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป ต้องมีชุดปฐมพยาบาล ห้องพยาบาลพร้อมเตียง 1 เตียง พยาบาลประจำ 1 คน แพทย์ 1 คน เพื่อตรวจรักษาเป็นครั้งคราว (4)
-สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป ต้องมีชุดปฐมพยาลบาล ห้องพยาบาล พร้อมเตียง 2 เตียง พยาบาลประจำ 2 คน แพทย์ 2 คน ประจำในเวลากำหนดในช่วงของเวลาทำงาน อย่างน้อย 2 ชม. พร้อมพาหนะใช้งาน ในการนำส่งสถานพยาบาล (4)
หมวดที่ 10 ทรัพยากร และชุมชนแวดล้อม (2.5)
10.1 ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และพลังงาน
2121) มีแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันภาวะโลกร้อน และ การประหยัดพลังงาน (2)
2132) มีการจัดการกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ และมีประสิทธิภาพ (4)
2143) มีการจัดการกับน้ำเสียอย่างถูกสุขลักษณะและมีประสิทธิภาพ (4)
2154) ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เช่น น้ำ น้ำมัน ก๊าซ ไฟฟ้า กระดาษ พลาสติก แก้ว ผ้าและของใช้สิ้นเปลืองต่างๆ (3)
2165) ใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่สนับสนุนการประหยัดพลังงาน และเชื้อเพลิงต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (2)
2176) ไม่สนับสนุนกิจกรรมสันทนาการที่เป็นการรบกวน และทำลายสิ่งแวดล้อม (2)
2187) รณรงค์ให้พนักงาน และผู้เข้าพักใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างมีประหยัด และคุ้มค่า (2)
10.2 ด้านชุมชน สังคมและสิทธิมนุษยชน
2191) ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม เช่น การตกแต่ง การแต่งกาย อาหาร หัตถกรรมและการละเล่นต่างๆ (2)
2202) สนับสนุนผลิตภัณฑ์ภายในประเทศและชุมชน เช่น OTOP ผลิตภัณฑ์จากลุ่มแม่บ้านต่างๆ (1)
2213) เคารพในความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และให้การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันแก่ทุกเพศทุกวัย และทุกสถานภาพ (3)
2224) ไม่สนับสนุนการค้าประเวณีและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ (2)
2235) มีการประกันความเสียหายต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด (ทั้งนี้พิจารณาจากเอกสารประกันความเสียหายต่างๆ) (2)
หมวดที่ 11 ส่วนของพนักงาน (1.5)
11.1 ด้านสนับสนุนการบริการ
2241) มีพื้นที่ล็อคเกอร์แยกชาย-หญิง ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และเพียงพอแก่การใช้งาน (3)
2252) มีห้องสุขาแยกชาย-หญิง ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี สะอาด และเพียงพอแก่การใช้งาน (3)
2263) มีห้องอาบน้ำแยกชาย-หญิง ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี สะอาด และเพียงพอแก่การใช้งาน (1)
2274) มีพื้นที่รับประทานอาหาร ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี สะอาด และเพียงพอแก่การใช้งาน (2)
11.2 ด้านส่งเสริมสวัสดิการ
2281) มีการประกันสังคมให้แก่พนักงานทุกระดับ (3)
2292) ไม่ละเมิดกฎหมายแรงงาน เช่น สตรีมีครรภ์ การแจ้งแรงงานเด็กและคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย (3)
หมวดที่ 12 คุณลักษณะเสริมอื่นๆ (1)
12.1 กิจกรรมเสริม
12.2 การเป็นที่ยอมรับของบุคคล และองค์กรภายนอก
2301) ได้รับการรับรองหรือรางวัลด้านต่างๆ จากองค์กรที่เกี่ยวข้องและมีมาตรฐานระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 รางวัล (3)
12.3 สวัสดิการเสริมสำหรับพนักงาน
2311) มีสวัสดิการด้านการเงินให้อย่างน้อย 1 ประเภท เช่น เงินค่าครองชีพ ค่าเล่าเรียนบุตร (2)
2322) มีสวัสดิการด้านอื่นๆ ให้อย่างน้อย 2 ประเภท เช่น ที่พัก อาหาร รถรับ-ส่ง (2)

การจัดระดับ มาตรฐานโรงแรม 3 ดาว นั้นมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์มากมาย มาตรฐานโรงแรม 3 ดาว มาตรฐานโรงแรม 3 ดาว มาตรฐานโรงแรม 3 ดาว มาตรฐานโรงแรม 3 ดาว
เราหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือสร้างธุรกิจโรงแรมไม่มากก็น้อย

หากท่านต้องการสั่งซื้อหรือปรึกษา อุปกรณ์สินค้าของใช้ในโรงแรม สามารถติดต่อได้ที่
บริษัท เอนริช โฮเต็ล โปรดักส์ จำกัด
Tel : (02)-589-5477-8 , (02)-950-1404-5
Mail : [email protected]

ขอบคุณข้อมูล
สมาคมโรงแรมไทย