การขอ มาตรฐานที่พัก เพื่อการท่องเที่ยวของไทย

จากสภาพการณ์ที่ประเทศไทยมีผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมอยู่เป็นจํานวนมาก แต่ยังไม่มีการจัด มาตรฐานที่พัก ของโรงแรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ ชัดเจนและเชื่อถือได้ ทําให้มาตรฐานการประกอบกิจการโรงแรมในประเทศไทยเป็นไปอย่างไม่มีทิศทางที่ชัดเจน มาตรฐานการประกอบกิจการโรงแรม แตกต่างกันออกไปตามความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ซึ่งหากปล่อยให้สภาพการณ์ดังกล่าวดําเนินต่อไป สิ่งที่เกิดขึ้นนี้อาจจะส่งผลต่อการพัฒนา และการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมทั้งระบบ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมอย่างยั่งยืน จึงจําเป็นต้องมีระบบ มาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและเชื่อถือได้สําหรับโรงแรมในประเทศไทยในการส่งมอบคุณค่าการบริการที่ดีให้แก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม ให้เกิด ระบบการคุ้มครองผู้บริโภค นํามาซึ่งสิ่งที่จําเป็นและเพียงพอสําหรับการบริหารโรงแรมในแต่ระดับมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อช่วยทําให้ อุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

จากสภาพการณ์ที่ประเทศไทยมีผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมอยู่เป็นจํานวนมาก แต่ยังไม่มีการจัด มาตรฐานที่พัก ของโรงแรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ ชัดเจนและเชื่อถือได้ ทําให้มาตรฐานการประกอบกิจการโรงแรมในประเทศไทยเป็นไปอย่างไม่มีทิศทางที่ชัดเจน มาตรฐานการประกอบกิจการโรงแรม แตกต่างกันออกไปตามความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ซึ่งหากปล่อยให้สภาพการณ์ดังกล่าวดําเนินต่อไป สิ่งที่เกิดขึ้นนี้อาจจะส่งผลต่อการพัฒนา และการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมทั้งระบบ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมอย่างยั่งยืน จึงจําเป็นต้องมีระบบ มาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและเชื่อถือได้สําหรับโรงแรมในประเทศไทยในการส่งมอบคุณค่าการบริการที่ดีให้แก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม ให้เกิด ระบบการคุ้มครองผู้บริโภค นํามาซึ่งสิ่งที่จําเป็นและเพียงพอสําหรับการบริหารโรงแรมในแต่ระดับมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อช่วยทําให้ อุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

มาตรฐานที่พัก สำหรับโรงแรมในประเทศไทย

มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ประเภทโรงแรม (Hotel Standard)
หมายถึง สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทาง หรือ
บุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ไม่รวมถึง
(1) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวซึ่งดําเนินการโดยส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา ทั้งนี้ โดยมิใช่เป็นการหาผลกําไรหรือรายได้มา
แบ่งปันกัน
(2) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ขึ้นไปเท่านั้น
(3) สถามาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่นที่พักอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

ประเภทโรงแรม (Hotel Standard)
หมายถึง สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทาง หรือ
บุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ไม่รวมถึง
(1) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวซึ่งดําเนินการโดยส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา ทั้งนี้ โดยมิใช่เป็นการหาผลกําไรหรือรายได้มา
แบ่งปันกัน
(2) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ขึ้นไปเท่านั้น
(3) สถามาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่นที่พักอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

ประเภทรีสอร์ท ( Resort Standard )
หมายถึง สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทาง หรือ
บุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ สถานที่พักตากอากาศตามมาตรฐานฉบับนี้ไม่รวมถึงห้องประชุมสัมมนา

การจัดแบ่งมาตรฐานโรงแรมและ เครื่องหมาย

 • รูปดาวห้าแฉกหนึ่งดาว  หมายถึงมาตรฐานระดับหนึ่งดาว
 • รูปดาวห้าแฉกสองดาว  หมายถึงมาตรฐานระดับสองดาว
 • รูปดาวห้าแฉกสามดาว  หมายถึงมาตรฐานระดับสามดาว
 • รูปดาวห้าแฉกสี่ดาว  หมายถึงมาตรฐานระดับสี่ดาว
 • รูปดาวห้าแฉกห้าดาว  หมายถึงมาตรฐานระดับห้าดาว

การแสดงสัญลักษณ์

1. ป้ายแสดงสัญลักษณ์มาตรฐาน 1.1 ขนาดป้าย 21×30เซนติเมตร พื้นสีทอง มีดาวประดับอยู่ด้านบน ตามจํานวนมาตรฐานการรับรอง 1.2การปิดประกาศป้ายสัญลักษณ์ ให้ปิดประกาศป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานโรงแรมดังนี้ -มุมขวาบนป้ายทางเข้าหลัก ด้านหน้าโรงแรม -ในกรกณีที่ไม่สามารถประกาศทีทางเข้าหลักได้ให้ปิดประกาศไว้ที่ป้ายทางเข้าอาคารโรงแรม -ในกรณีที่ไม่สารมารถให้ปิดประกาศไว้ที่ตามกล่าวข้างต้นให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยของ ห้องโถง ( Lobby) โรงแรมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงระดับมาตรฐานของ โรงแรมนั้น

2.เกียรติบัตรรับรองของมูลนิธิฯ ให้ประกาศไว้ที่บริเวณห้องโถง ( Lobby ) ด้านหน้าโรงแรมเพื่อแสดงให้ผู้เข้าพักและ/หรือผู้ มาใช้บริการได้ทราบ

ปัจจัยหลักในการพิจารณาตัดสินมาตรฐาน การจัดระดับมาตรฐานนั้นจะพิจารณาตัดสินมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวจากปัจจัยหลักดังนี้

 1. สภาพทางกายภาพ เช่น ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม เป็นต้น
 2. การก่อสร้าง เช่น โครงสร้างทางกายภาพของโรงแรม ระบบในโรงแรม การเลือกใช้วัสดุ ระบบความปลอดภัย
 3. สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้เข้าพักและผู้มาใช้บริการ เช่น ปริมาณของใช้ที่จัดให้ อุปกรณ์ตกแต่ง เป็นต้น
 4. คุณภาพการบริการและการรักษาคุณภาพ เช่น บุคลิกภาพ คุณภาพการบริการ ความสะอาด สุขอนามัย ชื่อเสียงโรงแรม เป็นต้น
 5. การบํารุงรักษาโรงแรม สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้น

คุณสมบัติของโรงแรมที่จะขอให้รับรองมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวโรงแรม/รีสอร์ท

 • เป็นโรงแรมที่ประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทย
 • มีใบอนุญาตอประกอบกิจการโรงแรมถูกต้องตามกฏหมายของประเทศไทย
 • ประกอบกิจการตามปกติในทุกส่วนของโรงแรมมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป
 • ยอมรับหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานโรงแรมในประเทศไทยของคณะกรรมการรับรองมาตรฐานโรงแรมทุกข้อโดยไม่บ่ายเบี่ยง
 • ชําระค่าธรรมเนียมการตรวจและรับรองมาตรฐานโรงแรมในประเทศไทย

การรับรอง มาตรฐานที่พัก เพื่อการท่องเที่ยวโรงแรม/รีสอร์ท

 • การรับรองมาตรฐานจะมีผลเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการรับรองมาตรฐานโรงแรมได้แจ้งผลอนุมัติ รับรองมาตรฐาน
 • เมื่อครบเวลาการรับรองมาตรฐาน หากโรงแรมต้องการให้รับรองมาตรฐานโรงแรมต่อไปอีก โรงแรมจะต้องแจ้งให้ คณะกรรมการรับรองทราบล่วงหน้าก่อนสิ้นเวลาของการรับรอง เพื่อทําการตรวจสอบโรงแรมต่อไป
 • ในระหว่างระยะเวลาการรับรองมาตรฐาน คณะกรรมการรับรองมาตรฐานโรงแรมอาจทําการสอบทานมาตรฐานโรงแรม โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ
 • ผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดหรือสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานโรงแรมได้ที่ “มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย” ปัจจุบันใช้ สํานักงานของสมาคมโรงแรมไทยเลขที่ 203-209/3 ถนนราชดําเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 02 282 5277ต่อ 162 162 โทรสาร 02 282 7009

การตรวจมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวโรงแรม/รีสอร์ท

ในการตรวจพิจารณามาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวทุกครั้ง จะต้องมีคณะกรรมการทั้งจากส่วนกลางและส่วน ภูมิภาคที่มาจาก 4 องค์กร เป็นอย่างน้อย

 • การพิจารณามาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวระดับ 5 ดาว ไม่น้อยกว่า 4 คนขึ้นไป
 • การพิจารณามาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวระดับ 4-1 ดาว ไม่น้อยกว่า 3 คนขึ้นไป

คณะกรรมการตรวจประเมิน มาตรฐานที่พัก เพื่อการท่องเที่ยวโรงแรม/รีสอร์ท

 • ตัวแทนกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • ตัวแทนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ตัวแทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • ตัวแทนสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว(ATTA)
 • ตัวแทนสมาคมโรงแรมไทย(THA)
 • ตัวแทนจากมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย
 • ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการสอนวิชาการโรงแรมในระดับปริญญาตรี
 • ตัวแทนจากสมาคมธรุกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
 • ตัวแทนสมาคมสถาปนิกสยาม
 • ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการคัดเลือก

คณะกรรมการรับรองมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวโรงแรม/รีสอร์ท มีจํานวนทั้งสิ้น 11 คน ประกอบด้วย

 • ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยวหรือบุคคลที่ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยวแต่งตั้ง จํานวน 1 คน
 • ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือบุคคลที่ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง จํานวน 1 คน
 • ตัวแทนสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว(ATTA) ซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นนายกสมาคมหรืออุปนายกสมาคม หรือเลขาธิการ จํานวน 1 คน
 • ตัวแทนสมาคมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นนายกสมาคมหรืออุปนายกสมาคม หรือ เลขาธิการ จํานวน 2 คน
 • ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการสอนวิชาการโรงแรมในระดับปริญญา ซึ่งดํารงตําแหน่งอธิการบดี คณบดี หรือหัวหน้าภาควิชา จํานวน 2 คน ซึ่งมาจากองค์การ ดังนี้
  • มหาวิทยาลัยของรัฐบาล จํานวน 1 คน
  • มหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน 1 คน
 • ตัวแทนสมาคมโรงแรมไทย (THA) รวมจํานวน 4 คน ซึ่งประกอบด้วยบุคคล ดังนี้
  • นายกสมาคมโรงแรมไทย
  • เลขาธิการสมาคมโรงแรมไทย
  • ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ
  • อุปนายกสมาคมโรงแรมไทย

ในการบริหารจัดงานคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานฯนั้น ให้นายกสมาคมโรงแรมไทยดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการรับรองมาตรฐานโรงแรม และให้ประธานฝ่าย สมาชิกภาพดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะกรรมการรับรองมาตรฐานโรงแรม

การสิ้นไปของการรับรองมาตรฐานโรงแรม

 • สิ้นระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ในการรับรอง (3 ปี)
 • โรงแรมไม่สามารถผ่านการสอบทานและไม่สามารถแก้ไขให้กลับสู่มาตรฐานได้ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการรับรองมาตรฐาน/หรือ คณะกรรมการพิจารณามาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวกําหนดแต่ไม่เกิน 180วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง
 • มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโรงแรมจนคณะกรรมการรับรองเห็นว่ากระทบต่อปัจจัยหลักในการพิจารณาตัดสินมาตรฐานที่พักเพื่อการ ท่องเที่ยว
 • มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการเป็นเจ้าของโรงแรมและมีการบริหารจัดการที่มีผลกระทบต่อมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว
 • ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมสิ้นอายุ และไม่ได้รับการพิจารณาให้ต่อใบอนุญาต
 • โรงแรมปิดดําเนินการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่เพื่อการปรับปรุงโรงแรมภายในระยะเวลาไม่เกิน 180วัน
 • ไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับรองไว้ต่อมูลนิธิฯและ/หรือคณะกรรมการรับรองมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวแจ้งให้ทราบ
 • เกิดเหตุร้ายแรงหรือมีปัจจัยที่เกิดผลแก่โรงแรมผู้ได้รับการรับรอง ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการและ/ประชาชนจํานวนมาก
 • ไม่ชําระค่าบํารุง ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายหรือหนี้ค้างชําระใดให้ครบถ้วนถูกต้องภายใน 45วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจํานวนหนี้ที่ค้าง
 • โรงแรมผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานขอยกเลิกการรับรองมาตรฐาน และจะมีผลเป็นการระงับรับรองมาตรฐานต่อเมื่อคณะกรรมการมีมติอนุมัติ
 • เมื่อการรับรองระงับสิ้นไปแล้ว ให้โรงแรมผู้ได้รับการรับรองส่งสัญลักษณ์มาตรฐานโรงแรมและเกียรติบัตรรับรองคืนให้แก่มูลนิธิมาตรฐาน โรงแรม ไทย

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา

 • Document required for consideration
 • สําเนาใบอนุญาตเปิดโรงแรม A copy of Hotel Registration
 • สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (ภายในกําหนด 6 เดือน ก่อนวันสมัคร) A copy of reference from the Ministry of Commerce (updated within 6 months)
 • สําเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร A Copy of a construction license
 • สําเนาบัตรประชาชนผู้มีอํานาจลงนาม A copy of ID card with authorized signature
 • ผู้สมัครต้องไม่ประกอบกิจการที่ขัดต่อศีลธรรม An application must not work immorality
 • หมายเหตุเอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
 • Remarks : Each document must be signed by an authorized person and sealed (if possible)
ค่าสมัครขอรับมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว 
Star rating   Member of Thai Hotel Association      Non-Member 
1 - 3             6,420              8,560 
4 - 5             12,840              14,980 

ระยะเวลาการรับสมัคร

สามารถสมัครได้ตลอดทั้งปี แต่ระยะเวลาในการตรวจขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ

ผลการตรวจสอบ

 • ผ่านมาตรฐาน
  • แจ้งให้ผู้สมัครทราบการพิจารณา
 • ไม่ผ่านมาตรฐาน
  • แจ้งให้ผู้สมัครตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งตามที่จะกล่าวไปเป็นหนังสือและส่งกลับมาที่คณะกรรมการพิจารณามาตรฐานโรงแรมเพื่อ ยืนยันการเลือกภายใน 15 วัน

ทางเลือกที่ผู้สมัครต้องเลือกเมื่อผลการตรวจสอบไม่ผ่านมาตรฐานมีดังนี้

 • ยกเลิกการสมัครเข้ารับรองมาตรฐานทั้งหมด
 • ยอมรับผลที่คณะกรรมการพิจารณามาตรฐานโรงแรมตรวจสอบได้
 • ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนดแต่ไม่เกิน 180 วัน เมื่อผู้สมัครปรับปรุงเสร็จ เรียบร้อยแล้วให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบเพื่อเข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก
สมาคมโรงแรมไทย